DutchVideo 2020

Openbaring Gods over Profeet Benjamin en Theresa Cousijnsen

Profeet Benjamin kan u zoveel vertellen, hoe het in de Hemel is! Ooit, in den beginne, was hij een warrior engel in de Hemel, met zijn vrouw Theresa…

Gepubliceerd op 3 maart 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 3 maart 2020 bracht de bode engel deze openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Sueda, een bode engel Gods.

Voorwaar, 

Genesis 1, vers 1  In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
En Genesis 2, vers 1  Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer.

Voorwaar, Kadosh, Heilig en Machtig is de Here, de eeuwige Koning der koningen! 

Psalm 11, vers 4  De Here woont in zijn heilig paleis, de Here heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen.

Voorwaar, de Hemelse liefde is zó groot in de Hemel, en de Kadosh, Heiligheid,
dat men de kracht en de macht van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zó sterk zal ervaren, dat het alle verwachtingen te boven gaat!

Hebreeën 11, vers 1 tot en met 3  Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.
En vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen kan u zoveel vertellen, hoe het in de Hemel is!
Ooit, in den beginne, was hij een warrior engel in de Hemel, met zijn vrouw Theresa. Zij waren aangesteld als engelenleiders over vele, vele engelenlegers Gods. Voorwaar, vele opdrachten werden door God aan hun tweeën gegeven, en door hen uitgevoerd. Ook hielden ze, Theresa en Benjamin, zich bezig in de Hemel, – ja samen – met worship en praise en dans, onder andere.

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, hoe mooi en perfect alles ook is in de Hemel,
God stuurde hen naar de Aarde, om ook te leren in het vlees te leven, en geboren te worden met onvolmaaktheden, en ervan te leren. Voorwaar, ze zijn drie jaar getrouwd op de Aarde, en hebben veel meegemaakt. God heeft hen gezegend met twee kinderen, en om samen vooruit te kijken. Voorwaar, ik, de bode engel Sueda, openbaar u ook, er bestaat geen enkele man op de Aarde, die zoveel van Theresa houdt als Profeet Benjamin Cousijnsen, evenzo in de Hemel!

Voorwaar, de Aarde is voor hen het zwaarste, ook vanwege dat satan hen kent en haat! 

1 Korinthiërs 10, vers 13  Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

Efeziërs 4, vers 21  Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus.
En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
En vers 16 tot en met 19  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken.

En Hebreeën 10, vers 22 tot en met 24  Laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com