DutchVideo 2013

Openbaring Gods in de ruimte!

BENJAMIN WORDT OPNIEUW MEEGENOMEN DOOR EEN ENGEL DES HEREN, DE RUIMTE IN. EN IN DE ALMACHTIGE NAAM BOVEN ALLE NAMEN, WORDT HEM EEN ANDERE ONBEKENDE RUIMTE MET PLANETEN GETOOND VAN WAARUIT DE ‘BEZOEKERS UIT DE RUIMTE’, DE GEVALLEN ENGELEN, HUN AANVALLEN UITVOEREN.

Gepubliceerd op 14 okt 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

wormhole ruimte

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 14 oktober 2013 schreef Benjamin Cousijnsen, Gods eenvoudige dienstknecht en ware eindtijdprofeet het volgende verslag op.

Shalom, Benjamin! Word wakker.

“Ja goedemorgen! Ik ben wakker”, zei Benjamin.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Berismeja. Ik ben een bode engel van God. Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.

Lees voor: Genesis 6, vers 11 en 12  Hier staat geschreven: De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

Job 11, vers 7  Hier staat geschreven: Kunt gij de geheimen Gods doorgronden, de Almachtige doorgronden ten einde toe?

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, volg mij, Profeet Benjamin Cousijnsen, en gij, luister!

Lees voor: Jesaja 24, vers 4 en 5  Hier staat geschreven: De aarde treurt, verwelkt; de wereld kwijnt weg, verwelkt; de hoogsten van het volk des lands kwijnen weg. Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken.

Benjamin schrijft: Ik zag dat deze bode engel Gods wel zo’n 2 meter 50 was, denk ik.

Ze had prachtig lang haar, en verder had ze doordringende ogen en was bekleed in blinkend fijn linnen, dat er witter dan sneeuw uitzag. Ook ik was bekleed. Maar bij de bode engel Gods zag ik er ook een soort bliksemstralen doorheen. Toen ik haar zo observeerde, zag ik ook, dat ze mijn gedachten hierover oppikte, want ze zei: Vrees niet! Ik draag de bescherming des Allerhoogsten, kom.

Wij liepen de trap af, zoals vaker zachtjes, want de trap kraakt, ondanks het zachtjes lopen. Zonder dat ik tegen de voordeur aanliep dit keer, liep ik meteen door de gesloten deur heen. En de engel des Heren keek nog even schuin naar mij met een lach, alsof ze wou zeggen: ‘Het is je gelukt, applaus voor jezelf!’

Lees voor: Lukas 1, vers 37  Hier staat geschreven: Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.

Ezechiël 5, vers 10  Hier staat geschreven: Daarom zullen vaders in uw midden hun kinderen opeten, en kinderen zullen hun vaders opeten. Ik zal gerichten aan u voltrekken en al wat er nog van u overblijft, zal Ik naar alle windstreken verstrooien.

De bode engel Gods sprak,

Voorwaar, Gods ware geliefde eindtijdprofeet, gij hebt met uw eigen ogen vele tekenen gezien van totale overname, zoals u ook zag op het nieuws, dat er in China vele hokken gevuld werden met honden.

Maar ook in Indonesië en in vele andere landen gebeurt dit. Deze honden gaan direct naar de slacht, en men eet de honden op. Maar ook eet men zelfs de eigen kinderen op! En vele andere dieren, zoals ratten en ook kikkers. Door de generaties heen werd, wat de God van Abraham, Izaäk en Jakob geschapen heeft, vervloekt door de gevallen engelen. Dezen aten baby’s en dronken het bloed. Dit gebeurde in de tijden Henoch reeds, en alles wat ik u zeg, is ook nu weer in volle gang!

Voorwaar, gij daar, begrijpt gij nog niet, waarom ook uw land gestraft gaat worden?

Gij geeft zelfs aan een zuchtje wind en aan een tornado of aan de een of andere gebeurtenis een naam. Maar om de waarheid uit te spreken en te zeggen, dat dit waarlijk het werk van God is, vanwege ongehoorzaamheid, dat laat gij echter liever achterwege!

Lees voor: Psalm 10, vers 1 tot en met 4  Hier staat geschreven: Waarom, HERE, staat Gij van verre, verbergt Gij U in tijden van nood? Over de trots van de goddeloze is de ellendige ontstoken – laat hen verstrikt worden in de boze plannen die zij bedacht hebben. De goddeloze immers roemt naar hartelust, de woekeraar spreekt zegenwensen, hij versmaadt de HERE. De goddeloze met zijn neus in de hoogte denkt: Hij vraagt geen rekenschap; al zijn gedachten zijn: Er is geen God.

De bode engel Gods zei, Voorwaar, volg mij!

Als een magneet werd ik voor op straat voor het huis opnieuw meegetrokken, snel schuin omhoog de lucht in. In de ruimte zag ik vele planeten voorbij schieten, en de bode engel Gods wees en zei: Kijk, wij zijn dichtbij Pluto. Ik zag dat het er steenachtig en ook ijsachtig uitzag.

Benjamin, Pluto is 2.280 kilometer groot. En we vlogen verder…

Ik zag een soort buisachtige tunnel voor mij, met lichtblauwachtige en grijsachtige mistige wolken, en wij vlogen er doorheen, zeer snel. Ik voelde mij als superman, maar dit was echt! De bode engel Berismeja vertelde mij, dat dit een wormgat is in de ruimte, dat men wel kent.

Opeens zag ik, na al dat geflits, weer een soort heelal voor ons, maar toch anders…

De sterren hadden niet echt hun glans. Ik zag steenachtige en vuurachtige planeten.

De bode engel Gods riep: In de almachtige Naam boven alle namen beveel ik u, in de naam van Adonai, Elohím, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus: Word geopenbaard, nu!

Het leek wel, of er plotseling een soort sluier was weggenomen, want ik zag nu 13 planeten!

En van enkele daarvan zag ik schorpioenvormige, boemerang-achtige ruimteschepen wegkomen, waaronder ook een groot satellietachtig ruimteschip, dat zijn satelliet aan het draaien was. Voorwaar, dit zijn de planeten van de zogenaamde ‘bezoekers uit de ruimte’, die in werkelijkheid de gevallen engelen zijn!

Lees voor: Openbaring 13, vers 8 tot en met 10  Hier staat geschreven: En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand een oor heeft, hij hore. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen.

Benjamin schrijft verder: Van hieruit voeren ze aanvallen uit, en doen ze er alles aan, om de kinderen Gods van de enige ware God van Abraham, Izaäk en Jakob weg te trekken.

Kijk eens daar! zei de bode engel Gods.

Ik zag een ander ruimteschip, waar een soort luik openging, en ik zag er vleermuisachtige engelen uitvliegen, een soort leger. De engel des Heren sprak,

Profeet Benjamin, men wil graag opgenomen worden en men bidt ook voor de familie en naasten op aarde, of ook zij gered mogen worden.

En nu grijpt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in en hoort naar de vele gebeden, en geeft nog velen een kans naar de hartverlangens en gebeden! Maar, men klaagt… “Heer, haal ons thuis!”

Lees voor: 1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 7  Hier staat geschreven: De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

De bode engel Gods sprak verder,

Velen zijn egoïstisch in werkelijkheid, als zij maar gered zijn en behouden.

Maar zo werkt God niet. Hij kijkt naar elk hart en gedachte, en Zijn liefde was ook juist voor de verlorenen.

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, gij die luistert, Openbaring 13 is gelijk aan 2013.

Maar ik zeg u ook, Al is dit u gezegd, toch zullen enkele gebeurtenissen ook erna plaatsvinden. Begrijp dit goed!

Deze gevallen engelen vallen telkens de wereld aan, en het is aan u wat gij daartegen doet.

Lees voor: Openbaring 16, vers 11  Hier staat geschreven: en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, sta in uw kracht, want alles komt dichterbij, zoals u ziet door de gebeurtenissen heen!

Ik breng u nu terug. Kom! zei de engel des Heren.

En via dezelfde weg kwamen we terug, en de bode engel des Heren nam afscheid: Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com