DutchVideo 2022

Openbaring Gods: een nieuw geldsysteem

Men wil dat alle burgers voorzien zijn en gekoppeld worden rechtstreeks aan een centrale autoriteit, het nieuwe geldsysteem dat volledig digitaal is.

Gepubliceerd op 11 maart 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 10 maart 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, spits uw oren!
Wie hore, bekere zich. Dit is het begin der wijsheid.
Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Openbaring 13, vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Voorwaar, voorwaar, zoals het u reeds geopenbaard is door Profeet Benjamin Cousijnsen jaren geleden, is men nu bezig bij alle grote banken om op een geheel nieuwe manier het geld te laten uitgeven.
Men wil dat alle burgers voorzien zijn en gekoppeld worden rechtstreeks aan een centrale autoriteit, het nieuwe geldsysteem dat volledig digitaal is. Men wil dat alle geldautomaten verdwijnen en ook het geld, vanwege de enorme toenemende criminaliteit, zoals bij het opblazen van een pinautomaat, onder andere. Voorwaar,

Openbaring 13, vers 8 En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.

Voorwaar, alle gebeurtenissen in de wereld geschieden, omdat de satan best weet dat de komst van de Zoon des mensen nabij is.
Voorwaar, ook de media en de nieuwsbladen, onder andere, zijn vol manipulatie en zeggen dat de vaccinatie bescherming geeft, en dat u een ernstige ziekte kunt krijgen, onder andere, als men niet keer op keer een herhaalprik neemt. De zogenaamde bescherming in de griepprik, is ook een grote leugen van satan. De gevaccineerden ondervinden alleen echte bescherming en nog meer, als ze alleen op de Here hebben vertrouwd.

Hoe mooi een overvolle kerk ook lijkt met gevaccineerden, ze gaan toch voor eeuwig verloren.
De boodschappen Gods zijn duidelijk genoeg.

Genesis 6, vers 5 en 6 Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart.
En vers 11 en 12 Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart.
En 1 Johannes 5, vers 4 en 5 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?
En vers 12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

En Openbaring 14, vers 14 tot en met 16 En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider stem tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en maai, want de ure om te maaien is gekomen, want de oogst der aarde is geheel rijp geworden. En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.

En Openbaring 13, vers 6 En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen.

Voorwaar,

En Titus 1, vers 10 en 11 Want velen willen van geen tucht weten: het zijn ijdele praters en misleiders, vooral die uit de besnijdenis zijn. Men moet hun de mond snoeren, daar zij gehele gezinnen ondersteboven keren en, om oneerlijke winst te maken, onbehoorlijke dingen leren.
En vers 15 en 16 Alles is rein voor de reinen, maar voor hen, die besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Maar bij hen zijn zowel het denken als het geweten besmet. Zij belijden wel, dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij Hem, daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk.

Voorwaar, zo zijn er nog veel meer tekenen van de laatste dagen.

1 Thessalonicenzen 2, vers 19 Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie anders dan gij?
En 2 Thessalonicenzen 3, vers 18 De genade van onze Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com