DutchVideo 2014

Openbaring Gods over de Mormonen!

WAARSCHUWING TEGEN MORMONEN, AFKOMSTIG VAN DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, DE ENIGE WARE ALMACHTIGE GOD, WOORD VOOR WOORD OVERGEBRACHT DOOR ZIJN BODE ENGEL, REVELADOS, AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN!

Gepubliceerd op 4 jun 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Joseph Smith - Church of Mormon

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 4 juni 2014 bracht een bode engel van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord deze boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Hoor aandachtig!

Openbaring 13, vers 9  Indien iemand een oor heeft, hij hore.

Mijn naam is Revelados en ben uitgezonden, om u de volle waarheid te verkondigen in de almachtige naam, de ware naam en enige Weg, de enige Redder, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth!

Voorwaar, de Mormonen roken niet, en ze drinken geen koffie of thee en drinken geen alcohol. Voorwaar, het is echter wel waar, dat hun levensstijl, wat voeding betreft, goed is. Men leeft langer. Toch zeg ik u het volgende, in het licht van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus:

2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

Voorwaar, het is een valse leer, een vals licht!

En satan zelf misleidt velen, door zich als een engel des lichts voor te doen.

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zegt u echter: De naam ‘Mormonen’ staat voor demonen! Voorwaar, de Mormonen zijn zeer actief, om u, die zich onder hen bevindt, of hun leer volgt, van de waarheid weg te trekken! Voorwaar, hun vriendelijkheid is u bekend.

Lukas 4, vers 5 tot en met 6  En hij voerde Hem op een hoogte en toonde Hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil.

Satan wil u alles wel geven.

1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

2 Petrus 2, vers 19  Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.

Voorwaar, Joseph Smith kreeg in 1820, door een gevallen engel met de naam Mormoni, een openbaring over het zogenaamde ware geloof.

Door het opvolgen van deze Mormoni demoon, gevallen engel, had hij meer dan 70 vrouwen! Voorwaar, de waarheid was, dat deze gevallen engel, Mormoni, door Joseph Smith heen werkte. Telkens veranderde Joseph zijn religie, en paste het aan door zijn geschriften te veranderen. Voorwaar,

Mattheüs 3, vers 13 tot en met 17  Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om Zich door hem te laten dopen. Maar deze trachtte Hem daarvan terug te houden en zeide: Ik heb nodig door U gedoopt te worden en komt Gij tot mij? Jezus echter antwoordde en zeide tot hem: Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij Hem geworden. Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

Voorwaar, om de doden te dopen, dat gaat voor Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, te ver!

Joseph Smith doopte doden, die geen eigen keus konden maken om zich te bekeren en hun leven over te geven. Voorwaar, keer u af van de Mormonen!

Johannes 3, vers 7  Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.

Voorwaar, ga naar een volle evangelische kerk of pinksterkerk, maar volg geen Mormoon: de kerk van satan!

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Voorwaar, en Joseph Smith werd met zijn leer en leugens gegrepen, en in de poel des vuurs geworpen!

Ook had hij vele valse tekenen gedaan. Voorwaar, zo sprak ik, de bode engel Gods Revelados tot u in naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME 

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com