DutchVideo 2016

Openbaring Gods: Benjamin Cousijnsen is meer dan een eenvoudige Profeet Gods!

Openbarende boodschap Gods: Dit is een openbaring van God over wie Profeet Benjamin Cousijnsen in werkelijkheid is. Hij is meer dan een Profeet! Dit is heden aan u geopenbaard; nu is het de tijd ervoor, sprak de engel des Heren. U hoort of leest o.a. ook over de keuze, die Gods Profeet Benjamin Cousijnsen maakte met betrekking tot de plek, het gezin, om Gods werk en taak op aarde, en Gods opdracht en wetten op aarde te komen volbrengen, als eenvoudige man!

Gepubliceerd op 29 feb 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Benjamin Cousijnsen is more than a Prophet of God - revelation

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 29 februari 2016 bracht de engel des Heren, de bode engel van God, deze openbarende boodschap Gods aan Profeet Benjamin Cousijnsen woord voor woord over, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Genesis 1, vers 1 en 2  In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.

Voorwaar, God heeft de aarde op Zijn manier gemaakt, zonder de hulp van een mens, of enig hemels wezen.
God is zo machtig, dat elk woord dat uitgesproken wordt, zoals Genesis 1, vers 3, meteen vervuld is!

Mattheüs 6, vers 10  Uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods!

Voorwaar, Gods bestaan wordt niet begrensd door tijd.
Hij heeft altijd bestaan, en zal altijd blijven bestaan!

Romeinen 1, vers 20  Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.

Voorwaar, er was meer vóór het begin van de aarde!

Openbaring 5, vers 11  En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen.
En vers 13 en 14  En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. En de vier dieren zeiden: Amen. En de oudsten wierpen zich neder en aanbaden.

En Hebreeën 1, vers 7 tot en met 9  En van de engelen zegt Hij: Die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam; maar van de Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom heeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten.
En vers 13 en 14  En tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?
En Hebreeën 2, vers 3 en 4  Hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de heilige Geest toe te delen naar zijn wil.

Voorwaar, Gods Koninkrijk was er altijd al, zowel Zijn hemelse wezens.
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kwam naar de aarde, en koos ervoor om een mens te zijn. Geen baby, die geboren werd in een kasteel, maar Hij koos voor de eenvoudige weg. Zo telt ook het volgende:

Hebreeën 13, vers 2 en 3  Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd. Denkt aan de gevangenen, alsof gij met hen gevangen waart; aan hen, die mishandeld worden, als mensen, die ook zelf een lichaam hebt.

Voorwaar, het lichaam van een hemels wezen is anders dan een menselijk lichaam.
Denk daarbij, dat satan in de vorm van een beest sprak: de slang en de draak, en zelfs als mens. Hij is een buitenaards wezen, die een soort kameleon is, maar toch geest!

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!
Profeet Benjamin Cousijnsen werd geboren in een arm gezin, en koos er ook voor om als Profeet niet in een kasteel geboren te worden. Hij is echter meer dan een Profeet, en had ook altijd al een plek in de hemel vanaf den beginne!

1 Johannes 5, vers 19 en 20  Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.

En Psalm 18, vers 11  Hij reed op een cherub en vloog en zweefde op de vleugels van de wind.

En Hebreeën 1, vers 14  Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?

En Jesaja 37, vers 16  Here der heerscharen, God van Israël, die op de cherubs troont, Gij, Gij alleen zijt God over alle koninkrijken der aarde; Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt.

Voorwaar, 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Voorwaar, Benjamin Cousijnsen is onder u.

Mattheüs 5, vers 17  Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.

Voorwaar, wie hem als Gods ware eindtijdprofeet verwerpt, zal het Koninkrijk Gods nimmer zien!
Voorwaar, op aarde kwam hij in een menselijk vlees, als een soort cocon, om Gods werk en taak te volbrengen, en om de wet te vervullen.

Hebreeën 4, vers 13  En geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

Daarom is heden aan u de volle waarheid geopenbaard!

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 16 en 17  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen.

En Openbaring 22, vers 20 en 21  Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.

Dit is heden aan u geopenbaard; nu is het de tijd ervoor.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com