DutchVideo 2019

Openbaring 12  De strijd tussen de draak en het Lam Gods

Boodschap Gods: De draak, ook wel duivel of de satan genoemd, voert ook nu dezelfde strijd uit in het einde der dagen, de eindtijd! U ziet het om u heen, dat er een geestelijke oorlog gaande is tussen goed en kwaad, en dat er veel brute haat en geweld is. De draak voert oorlog tegen Gods kinderen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 16 december 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 16 december 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Zesoli, een bode engel Gods.

Voorwaar, op verzoek van Profeet Benjamin Cousijnsen, zal ik ingaan op Openbaring 12, vers 1 tot en met 14:
En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden.
En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.
En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd.

Voorwaar!
Het lijkt wel of Gods plannen aan een dun zijden draadje hangen, vaak vanwege de oorlog, de strijd tussen de draak en het Lam Gods, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Maar ook deze strijd gaat ook nu nog voort in de eindfase van het einde der dagen, de eindtijd! De draak nu is de tegenstander van God en van Gods kinderen.

In Exodus begint de geschiedenis met de geboorte van een kind.
En ook Farao wou alle kinderen doden, vanwege het feit dat de Messias geboren zou worden! Voorwaar, een kind is kwetsbaar, en zo ook Israël.

Satan voert ook nu dezelfde strijd uit in dit einde der dagen!
U ziet het om u heen, dat er een geestelijke oorlog gaande is tussen goed en kwaad, en dat er veel brute haat en geweld is. De draak voert oorlog tegen Gods kinderen, en gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. De vrouw wordt gezien als een hemelse figuur; toch is haar kwetsbaarheid het meest in het oog. Een zwangere vrouw is geen partij, denkt satan, en is kwetsbaar. Maar daarom, als kind van God, moet men nuchter zijn en waakzaam en niet bang zijn, maar in de kracht staan en het geloof van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Er zijn drie redenen, waarom men niet bang hoeft te zijn als kind van God. Er is een plaats om te schuilen!

Openbaring 12, vers 6  En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden.
En vers 14  En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd.

En de tweede reden is: de duivel is al overwonnen! 

Openbaring 12, vers 8  Maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.

Lukas 10, vers 18 tot en met 20  En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.

En Johannes 12, vers 30 tot en met 32  Jezus antwoordde en zeide: Niet om Mij is die stem er geweest, maar om u. Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld buitengeworpen worden; en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken.

Voorwaar, wees niet kwetsbaar, maar krachtig in de Here! 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Voorwaar, het Lam Gods heeft de draak overwonnen door het lijden en strijden aan het kruis,
door Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die alles overwonnen heeft. Amen! Laat deze boodschap u een licht zijn en bemoediging!

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com