DutchVideo 2018

Open uw ogen en zie, open uw oren en hoor, open uw hart en ontvang!

Voorwaar, de Geest Gods spreekt tot u via deze boodschap. Luister aandachtig naar uw Rabbouni, uw Meester en Heer en Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, YHWH, Jezus Christus. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 21 mrt 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! De volgende boodschap is een boodschap van God, woord voor woord overgeleverd door de engel des Heren aan eindtijdprofeet in de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, op 21 maart 2018.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zekerheid is vasthouden aan Gods Woord in je hart!
Mijn naam is Lovesadai, een bode engel Gods.

Job 4, vers 2  Zou het u verdrieten, wanneer men beproeft een woord tot u te spreken? Wie toch zou zijn woorden kunnen inhouden?
Job 5, vers 8 en 9  Integendeel, ik zou naar God vragen, en aan God zou ik mijn zaak voorleggen. Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen, wonderen zonder tal.
Job 6, vers 11  Wat is mijn kracht, dat ik zou kunnen wachten, en wat is mijn vooruitzicht, dat ik nog langer zou willen leven?
Job 7, vers 17  Wat is de mens, dat Gij hem “en haar” zo groot acht en uw aandacht op hem “en haar” vestigt?
Job 8, vers 3  Zou God het recht buigen, of zou de Almachtige de gerechtigheid buigen?
En vers 5 en 6  Maar indien gij God zoekt, en de Almachtige om genade smeekt, indien gij rein en oprecht zijt, dan zal Hij gewis over u opwaken en uw rechtmatige woning herstellen.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus; Hij is onveranderd! 

Openbaring 22, vers 13   Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.

Job 9, vers 10  Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen, ja, wonderen zonder tal.
Job 11, vers 13 tot en met 15  Indien gij uw hart bereidt, en uw handen tot Hem uitstrekt; indien er ongerechtigheid in uw hand is, werp die verre weg, en laat geen onrecht in uw tent wonen – ja, dan kunt gij uw gelaat smetteloos opheffen, dan zult gij vast staan en niet vrezen.
Job 12, vers 11  Toetst het oor de woorden niet, en proeft het gehemelte niet de spijze?
Job 13, vers 16 tot en met 18  Hij toch zal mij tot heil zijn, maar een godvergetene zal voor Hem niet verschijnen. Luistert aandachtig naar mijn woord en mijn verklaring kome in uw oren. Zie toch, ik zet de rechtszaak uiteen, ik weet, dat ik in mijn recht ben.

Voorwaar, open uw ogen, en zie!
Open uw oren, en hoor. Open uw hart, en ontvang.

Job 17, vers 9  Nochtans houdt de rechtvaardige vast aan zijn weg, en wie rein van handen is, neemt toe in kracht.
Job 21, vers 5  Wendt u tot mij, dan zult gij ontzet staan en de hand op de mond leggen.
Job 22, vers 27 en 28  Als gij tot Hem bidt, zal Hij u verhoren, en gij zult Hem uw geloften betalen. Wanneer gij tot iets besluit, dan komt het tot stand, en op uw wegen straalt het licht.

Voorwaar, de Geest Gods spreekt tot u via deze boodschap.
Luister aandachtig naar uw Rabboeni, uw Meester en Heer en Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Job 33, vers 2 en 3  Zie toch, ik heb mijn mond geopend, mijn tong onder mijn gehemelte spreekt. Mijn woorden zijn oprechtheid des harten, en wat mijn lippen weten, geven zij zuiver weer. 

Psalm 25, vers 7 en 8  Gedenk niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen, gedenk mijner naar uw goedertierenheid, om uwer goedheid wil, Here. Goed en waarachtig is de Here; daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg.
En Psalm 34, vers 4 tot en met 9  Maakt met mij de Here groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen. Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden. Deze ellendige hier riep en de Here hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De Engel des Heren legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen. Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man, “maar ook de vrouw”, die bij Hem schuilt.
En Psalm 46, vers 6  God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.

En Spreuken 31, vers 25  Kracht en luister is haar gewaad, de komende dag lacht zij toe.
En vers 28  Haar zonen staan op en prijzen haar gelukkig, ook haar man roemt haar.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com