DutchVideo 2019

Opeens waren Profeet Benjamin en vele anderen verdwenen!

Openbarende en profetische boodschap en waarschuwing Gods voor hen, die achterbleven toen de Rapture plaatsvond. Profeet Benjamin Cousijnsen heeft de wereld gewaarschuwd en de boodschappen Gods overgebracht. Men vergeet, dat Profeet Benjamin Cousijnsen in de Hemel een geliefde des Heren is, en dat men zich beter kan bekeren. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 23 oktober 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Van harte welkom! Op 23 oktober 2019 bracht de bode engel de volgende openbarende en profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Profeet Benjamin Cousijnsen heeft de wereld gewaarschuwd en de boodschappen Gods overgebracht.
Sommigen zullen zeggen: “God is streng en onrechtvaardig!”

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Velen zullen zich op de borst slaan!
Want vele rotsblokken uit de ruimte vielen op de Aarde, evenzo vele sterren, die voorheen wankelden. O wee, zij die niet wilden horen naar Gods geheiligde, gezalfde, geliefde eindtijdprofeet, en die hem hebben bespot en vervolgd en tegengewerkt!

Opeens en onverwachts zullen de mensen bemerken:
‘Die onheilsprofeet en vele anderen zijn er niet meer in de complete chaos…’ Vele mensen schreeuwen paniekerig en zijn terneergeslagen! En vele branden en ontploffingen vinden plaats, en velen huilen, omdat er net mensen verdwenen zijn en baby’s en dieren. Ook waren er mensen, die gestraft werden met vuur uit de hemel! En ook stonden vele kerken in brand. Voorwaar, het is beter dat men zich bekeert en Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, aanneemt!

Vele mensen zullen in deze chaos stelen en roven en verkrachten en andere mensen doden, onder andere.
Ook zullen vele mensen andere mensen gaan eten, vanwege het gebrek aan eten. Het gaat heel ver! O wee, bekeer u, want dit zal geschieden! En dit zeg ik u niet, om u bang te maken, maar om u wakker te schudden. Maak u klaar en maak nu de keus, voordat u in deze verschrikkelijke eindtijdgebeurtenissen terechtkomt!

Amerika zal niet meer bestaan.
Voorwaar, het is beter dat men Gods geheiligde gezalfde des Heren, Gods geliefde Profeet, zegent, dan kwaad over hem te spreken, die onder de Hemelse wetten staat. Want alle kwaad, dat uit de mond komt, zal hen treffen als een boemerang! Ook dezen, die achterblijven, die Gods gezalfde gekwetst hebben, zullen van God zelf helwormen ontvangen in hun binnenste. Men vergeet, dat Profeet Benjamin Cousijnsen in de Hemel een geliefde des Heren is, en dat men zich beter kan bekeren.

Openbaring 21, vers 2  En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.
En vers 5 tot en met 8  En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.
En Openbaring 16, vers 9  En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.
En vers 18 tot en met 21  En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig was deze aardbeving, zó groot. En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap zijns toorns te geven. En alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet meer gevonden. En grote hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot.

Wie niet wil horen, gaat verloren.
Zalig zij, die Gods Profeet geloven, en zich bekeren!
Benjamin zegt: “Beter geliefd in de Hemel dan op de Aarde!”
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
ertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com