DutchVideo 2013

Op welke kerkgrond staat u?

ONDERZOEKT U! WIE HEEFT UW DRAADJES IN HANDEN? VOORWAAR, SPRAK DE BODE ENGEL DES HEREN: ONDERZOEK GRONDIG OP WELKE KERKGROND U STAAT!

Gepubliceerd op 28 okt 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

wees heilig, want Ik ben heilig!

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 28 oktober 2013 bracht een bode engel Gods deze boodschap van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob over aan Zijn dienstknecht en eenvoudige ware eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, over.

Shalom! Kadosh, kadosh, kadosh is Adonai Elohím.

Mijn naam is Israserot. Ik ben een bode engel Gods en ben uitgezonden naar Gods eenvoudige geliefde eindtijdprofeet, om tot u te spreken. Ik ben heilig, zegt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tot u!

In Zijn heilige almachtige Naam boven alle namen spreek ik tot u, en zo spreekt Hij tot u.

Leviticus 20, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de HERE, uw God. Zo zult gij mijn inzettingen nauwgezet in acht nemen; Ik ben de HERE, die u heilig.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, voorwaar, zowel vele kerken als vele Christenen zijn niet heilig.

Onderzoekt u! Is uw kerk echt heilig? En zijt gij heilig, of zijt gij schijnheilig? Een marionet, die bewogen wordt door middel van draadjes? Wie heeft uw draadjes in handen?

Lees voor: Exodus 3, vers 4 en 5  Hier staat geschreven: Toen de HERE zag, dat hij het ging bezien, riep God hem uit de braamstruik toe: Mozes, Mozes! En hij antwoordde: Hier ben ik. Daarop zeide Hij: Kom niet dichterbij: doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilige grond.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, is uw kerk ook waarlijk heilige grond, of is het schijnheilige grond?

Lees voor: Jeremia 7, vers 10 en 11  Hier staat geschreven: en komt gij dan staan voor mijn aangezicht in dit huis, waarover mijn naam is uitgeroepen, en zegt: Wij zijn geborgen! ten einde al deze gruwelen te bedrijven? Is dit huis, waarover mijn naam is uitgeroepen, in uw ogen een rovershol? En Ik – zie, Ik heb het wel degelijk opgemerkt, luidt het woord des HEREN.

Mattheüs 21, vers 13  Hier staat geschreven: En Hij zeide tot hen: Er staat geschreven: Mijn huis zal een bedehuis heten, maar gij maakt het tot een rovershol.

Lukas 11, vers 13  Hier staat geschreven: Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, onderzoek u grondig, op welke kerkgrond u staat!

Lees voor: Leviticus 11, vers 44  Hier staat geschreven: Want Ik ben de HERE, uw God; heiligt u en weest heilig, want Ik ben heilig; verontreinigt uzelf niet door allerlei wemelend gedierte dat op de grond krioelt.

1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, als gij gebonden bent in welke vorm dan ook, en gij doet er geen radicale afstand van, dan zijt gij niet heilig, maar schijnheilig.

Als gij zich ook nog Christen noemt en durft te zingen in de kerk: “Hij is de Koning van mijn hart, mijn Jezus, mijn Jezus, en Hij is de Redder van mijn ziel, en Hij doopt met Geest en vuur”, en daarna gaat gij een sigaret opsteken, dan zijt gij vervloekt! Een marionet, die zich laat leiden door satan! Bekeer u en kies heden wie gij dienen wilt. Wees heilig, echt heilig in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Lees voor: 2 Petrus 3, vers 10 tot en met 11  Hier staat geschreven: Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht.

Openbaring 22, vers 11 tot en met 16  Hier staat geschreven: Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.

Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet.

Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Psalm 150, vers 6  Hier staat geschreven: Alles wat adem heeft, love de HERE. Halleluja.

Jakobus 5, vers 13  Hier staat geschreven: Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te moede? Laat hij lofzingen.

En vers 16  Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

De bode engel Gods sprak verder,

Wie niet wil horen, gaat verloren.

Ik ga nu, Profeet Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

SHALOM! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com