DutchVideo 2023

Op een dag zal ieder voor de ogen van vele getuigen staan!

Dit is een profetische boodschap Gods. Op een zekere dag nu in het einde der dagen, kwamen de zonen en dochters Gods om zich voor de Here te stellen, wederom ook de roddelaars en kwaadsprekers, de aanklagers van de reeds beleden en vergeven zonden, en onder hen kwam ook de satan, de hater.

Gepubliceerd op 21 september 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 20 september kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die overgebracht is door de bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, spits uw oren!

Job 1, vers 6 Op “een” zekere dag nu “in de einde der dagen,” kwamen de zonen “en dochters” Gods om zich voor de Here te stellen, “wederom ook de roddelaars, en kwaadsprekers, de aanklagers van de beleden en vergeven zonden,” en onder hen kwam ook de satan, “de hater.” 

Voorwaar,

En Job 1, vers 7 En de Here, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, antwoordde zoals van ouds bij Job en” zeide tot de satan : Vanwaar komt gij? En de satan antwoordde de Here: Van een zwerftocht over de aarde, die ik doorkruist heb, “zoekende wie ik kan verslinden voordat u komt!”
En vers 8 Toen zeide de Here, “de Almachtige Koning der koningen,” tot de satan, “die nietige worm” : Hebt gij ook “zoals bij Job, Mijn dienaars” acht geslagen?…tot zover.
En lees verder vanaf: Want niemand op aarde is als hij “evenzo zij”, zó vroom en oprecht, godvrezend, “en Rapture ready en onbesmet,” en wijkende van het “allerlei” kwaad “dat van u komt, satan!”
En vers 10 “Satan antwoordde:” Hebt Gij zelf niet hem “en evenzo zij,” en zijn “of haar” huis en al wat hij “of zij” bezit aan alle kanten “keer op keer” beschut? En Het werk zijner handen hebt Gij gezegend?…tot zover.
En Job 7, vers 17 en 18 Wat is de mens, dat Gij hem “of haar” zo groot acht en uw aandacht op hem “of haar” vestigt, dat Gij elke morgen hem “of haar” bezoekt, elk ogenblik hem “of haar” beproeft?

Voorwaar, en zal de liefdevolle HEER naar u kijken en zal het volgende zeggen:

Job 8, vers 21 en 22 Eens zal Hij uw mond vervullen met gelach en uw lippen met gejuich; uw haters zullen met schaamte overdekt worden, en de tent der goddelozen zal niet meer zijn.

Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods.

Job 9, vers 19 “Dan antwoordde de HERE:” Ja, “nietige worm” wanneer het aankomt op de kracht van de (aller)sterkste, – dan is Hij het, “en ben Ik ook het, de Overwinnaar, die woont in hem en haar” en wanneer het aankomt op het recht “dan sta Ik altijd bij!”…tot zover.

Voorwaar, deze boodschap is profetisch!
Voorwaar,

1 Timotheüs 6, vers 11 en 12 Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid. Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.

En Openbaring 22, vers 11 tot en met 14 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Voorwaar, onderhoud daarom uw relatie en wandel met de HEER dan bent u altijd klaar!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com