DutchVideo 2020

Ook u moet zich verzetten

De gevallen engelen proberen de christenen te verzwakken via hen geest en gedachten. Wees zuiver en krachtig in de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Bied weerstand en de satan zal van u vlieden!

Gepubliceerd op 10 Augustus 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 10 Augustus 2020 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilig en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Voorwaar, de betrokkenheid van de gevallen engelen met de aarde is nog steeds enorm!
Telepathisch, proberen ze de mensen over te nemen. Ook hebben de superieure buitenaardse, hoog ontwikkelende duivelse en technologische gevallen engelen, tot hen beschikking, zoals vele opmerkelijke UFOs en overige transport middelen, o.a.

Voorwaar, ze proberen de christenen te verzwakken in hen geest en gedachten.

Romeinen 8, vers 31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?

Voorwaar, neem deze boodschap aan.

Handelingen 24, vers 14 Maar dit erken ik voor u, dat ik naar die weg, die zij een secte noemen, inderdaad de God der vaderen vereer, gelovende al hetgeen in de wet en in de Profeten geschreven staat.
En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: “Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.”

Voorwaar, wees getrouw aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Jakobus 1, vers 26 Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos.
En Galaten 4, vers 9 Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken?
En Efeziërs 5, vers 10 En toetst wat de Here welbehagelijk is.
En vers 15 en 16 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.

En Galaten 6, vers 7 Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.

En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Voorwaar, er word al zoveel voor de behoud van zielen gevochten in de geestelijke wereld.
Maar ook u moet zich verzetten tegen hen, en uw wandel onderhouden, en bied weerstand tegen de buitenaardse beinvloedingen. Wees zuiver en krachtig in de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Bied weerstand en de satan zal van u vlieden! Amen!

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com