DutchVideo 2019

Ook nu worden Gods engelen uitgezonden

Gelovige en ongelovige! Wij engelen kwamen reeds in het verleden. Waarom zouden wij ook niet in het heden, in het einde der dagen, – juist… nu! – uitgezonden worden om tot u te spreken, om u te redden en te bemoedigen en te sterken? (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 6 december 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 6 december 2019 bracht een bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, krachtigste Naam ooit en kadosh, heiligste Naam ooit van Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus. En deze woorden zijn getrouw en waarachtig!

Voorwaar, gelovige en ongelovige,
Wij engelen kwamen reeds in het verleden. Waarom zouden wij ook niet in het heden, in het einde der dagen, – juist… nu! – uitgezonden worden om tot u te spreken, om u te redden en te bemoedigen en te sterken, in de almachtige, krachtige, kadosh, heilige Naam van de enige Here der heren en enige Koning der koningen, en de God van al wat leeft, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, onder anderen?

Voorwaar, het is goed voor de vele hokjesdenkers, om ook eens te luisteren naar de boodschap met de titel:
‘Zalig zij die niet gezien hebben, en toch geloven!’ van 2 maart 2013. Voorwaar, mijn naam is Jemach, een bode engel Gods.

1 Kronieken 21, vers 13 tot en met 19  Toen zeide David tot Gad: Het is mij zeer bang te moede; laat mij toch vallen in de hand des Heren, want zijn barmhartigheid is zeer groot; maar laat mij niet vallen in de hand van mensen. Dus bracht de Here de pest over Israël, en er vielen van Israël zeventigduizend man. Ook zond God een engel naar Jeruzalem om dat te verdelgen, maar zodra hij daarmee begon, zag de Here het, en het onheil berouwde Hem; Hij zeide tot de verderfengel: Genoeg! Laat nu uw hand zinken. De engel des Heren stond toen bij de dorsvloer van de Jebusiet Ornan. Toen sloeg David zijn ogen op en zag de engel des Heren staan tussen hemel en aarde, met in zijn hand het getrokken zwaard, uitgestrekt over Jeruzalem; en David en de oudsten, in rouwgewaad gehuld, wierpen zich op hun aangezicht. Hierna zeide David tot God: Was ik het niet, die bevel gaf het volk te tellen? Ja, ik ben het, die gezondigd en zeer verkeerd gehandeld heb; maar deze schapen – wat hebben zij gedaan? Here, mijn God, laat uw hand gericht zijn tegen mij en mijn familie, maar niet tegen uw volk, om het te slaan. Toen gebood de engel des Heren Gad, tot David te zeggen, dat deze moest opgaan om een altaar voor de Here op te richten op de dorsvloer van de Jebusiet Ornan. En David ging heen, naar het woord van Gad, dat deze in de naam des Heren had gesproken.

Voorwaar, wees niet als de ongelovige Tomas! 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Lukas 1, vers 45  En zalig is zij, “maar ook hij”, die geloofd heeft, want wat vanwege de Here tot haar “en hem” gezegd is, zal volbracht worden.
En vers 70  Gelijk Hij gesproken heeft door de mond zijner heilige Profeten van oudsher.

Zo spreekt Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, ook nu via Zijn gezalfde en uitgekozen eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen, in deze tijd. 

Lukas 1, vers 76 tot en met 79  En gij, kind, zult een Profeet des Allerhoogsten heten; want gij zult uitgaan voor het aangezicht des Heren, om zijn wegen te bereiden, om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving hunner zonden, door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmede de Opgang uit de hoogte naar ons zal omzien, om hen te beschijnen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes.

Romeinen 14, vers 13  Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder “of zuster” geen aanstoot of ergernis te geven.
Romeinen 15, vers 7  Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.
En Romeinen 16, vers 20  De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u!

2 Korinthiërs 5, vers 7  Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen.
En 2 Korinthiërs 10, vers 10 en 11  Want zijn brieven, zegt men, zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn persoonlijke verschijning is zwak en zijn spreken betekent niets. Laat, wie zo iets zegt, bedenken, dat wij van dichtbij, als het op daden aankomt, zó zijn, als wij uit de verte door onze brieven spreken!

En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

Voorwaar, ook de gebeurtenissen in de wereld zijn geen toeval!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com