Donatie/TiendenDutchVideo 2018

Ook in de Hemel geeft de Here meer dan een tiende!

Zo spreekt Abba, Vader, El Elohím, Adonai, uw Rabboeni en Heer: Veracht niet, Mijn zoon en dochter, om te geven, de eerstelingen van al uw inkomsten. Wees trouw in het geven, zoals Ik reeds heel veel gegeven heb aan jou! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 23 nov 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 23 november 2018 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig en Machtig is de rechtvaardige Koning der koningen!

Voorwaar, zo spreekt Abba, Vader, El Elohím, Adonai, uw Rabboeni en Heer: 

Spreuken 3, vers 1  Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden.

Dit telt ook voor Mijn dochter!
Voorwaar, laat liefde en trouw u niet verlaten. Voorwaar, vereer Mij, de Here, met uw hart, uw ganse hart! Veracht niet, Mijn zoon en dochter, om te geven, de eerstelingen van al uw inkomsten.

Spreuken 3, vers 14 en 15  Want wat zij opbrengt, is beter dan de opbrengst van zilver, wat zij doet gewinnen, is beter dan goud. Zij is kostbaarder dan koralen, al wat gij kunt begeren, kan haar niet evenaren.

Voorwaar, trouwheid in het geven zal ertoe leiden, dat Ik u rijkelijk met overvloed zal zegenen. 

Spreuken 3, vers 9 en 10  Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten, dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen.

Wees niet hebberig, afgunstig, maar heb ontzag voor Mij, uw Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Wees trouw in het geven, zoals Ik reeds heel veel gegeven heb aan jou!

2 Korinthiërs 9, vers 6 tot en met 8  Bedenkt dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. En ieder doe, naardat hij zich in zijn “of haar” hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief. En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn.

Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods.
Gaf de Heer niet meer?

Jesaja 53, vers 3 tot en met 5  Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.
En vers 9 en 10  En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Here hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, heb de Here lief! 

Mattheüs 22, vers 35 tot en met 37  En één van hen, een wetgeleerde, vroeg, om Hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.

Hij heeft een blijmoedige gever lief.
Voorwaar, de Here geeft meer dan een tiende, zowel in de Hemel. Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com