DutchVideo 2015

Onverwachts zal Hij toeslaan, wees iedere dag Rapture ready!

Boodschap Gods: Onderhoud uw vriendschap, uw relatie met Yeshua HaMasiach, Jezus Christus. Verwacht Hem, belijd uw zonden, en werk onder andere aan uw herstel, en… wees Rapture ready!

Gepubliceerd op 23 mei 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Rapture ready - klaar voor de Opname

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 23 mei 2015 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Re-joch en ben een bode engel Gods.

Prijs Adonai, El Elohím, JHWH, de Zoon van de almachtige God, die onverwachts zal toeslaan! 

Zacharia 14, vers 3 en 4  Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts.

Voorwaar!
Hoe vaak heeft de Koning der koningen niet tot u gesproken via uw Bijbel en door Zijn ware ingezegende Profeet, Benjamin Cousijnsen, die u de volle waarheid bracht?

Daniël 2, vers 37 tot en met 38  Gij, o koning, koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken heeft, ja, in wiens hand Hij de mensenkinderen, waar zij ook wonen, de dieren des velds en het gevogelte des hemels heeft gegeven, en die Hij tot heerser over die alle heeft gemaakt – gij zijt dat gouden hoofd.
En vers 34 tot en met 36  Terwijl gij bleeft toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde; toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer, en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was; maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde. Dit is de droom, en de uitlegging daarvan zullen wij de koning zeggen…

En Zacharia 14, vers 2 tot en met 9  Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Asel; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de Here, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem. En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, noch verstijving; ja, het zal één dag zijn – die is bij de Here bekend – geen dag en geen nacht; maar ten tijde van de avond zal er licht wezen. Dan zullen te dien dage levende wateren uit Jeruzalem vlieten, de helft daarvan naar de oostelijke en de helft naar de westelijke zee; in de zomer zowel als in de winter zal dat geschieden. En de Here zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de Here de enige zijn, en zijn naam de enige.

Voorwaar, de ene vervulling na de andere wordt vervuld; dit is zeer duidelijk en zichtbaar!

Johannes 14, vers 2 en 3 en 4  In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg.

Voorwaar, het hemelse Koninkrijk is gereed om u te ontvangen.
Voorwaar, vele hokjesdenkers geloven dat de grote verdrukking nog steeds moet komen. Hoe blind is men, dat men niet ziet dat men er allang in zit!

Openbaring 3, vers 10 tot en met 12  Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.

Voorwaar, heilig, kadosh, heilig, kadosh is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!
Niet iedere ziel, huiskring, of kerk, zal gered worden. Ik herhaal vers 10  Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten… tot zover.
Velen volgen Gods bevel – geboden – niet eens op, en verwachten de Wederkomst ook nog lang niet, en prediken alleen maar voorspoed! Alle hokjesdenkers geloven zo, met hun eigen denkwijze en eigen bevelen en regels, dat ze Gods Koninkrijk zullen beërven. Al gaat men jaren naar een kerk, of huiskring, dan nog bent u daarmede niet behouden! Voorwaar, wees waakzaam en alert. Verwacht Hem, en belijd uw zonden, en werk aan uw herstel! Onderhoud uw vriendschap, uw relatie met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en houd u aan Zijn geboden, en wees Rapture ready!

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com