DutchVideo 2021

Onverwachts, zal Hij komen!

24-02-2021 Verwacht niet dat het nog lang gaat duren, de signalen zijn duidelijk genoeg! Immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.

Gepubliceerd op 25 Februari 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 24 Februari 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Naarmate het einde dichterbij komt en het kwaad en geweld op grote schaal zal plaatsvinden, heeft echt te maken met de Here Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus wederkomst zeer dichtbij is.
Voorwaar,

Mattheüs 24, vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.
En vers 38 en 39 Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
En vers 21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.

Voorwaar, de gebeurtenissen nu zeggen genoeg.

1 Thessalonicenzen 5, vers 1 tot en met 21 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders “en zusters”, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders “en zusters”, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid; want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven. Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet. Wij verzoeken u, broeders “en zusters”, hen, die onder u zich moeite getroosten, die u leiden in de Here en u terechtwijzen, te erkennen, en hen zeer hoog te schatten in liefde, om hun werk. Houdt vrede onder elkander. Wij vermanen u, broeders “en zusters”, wijst de ongeregelden terecht, beurt de kleinmoedigen op, komt op voor de zwakken, hebt geduld met allen. Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen. Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede.

Voorwaar, plotseling zal Hij komen!
Verwacht niet dat het nog lang gaat duren, de signalen zijn duidelijk genoeg! Voorwaar, laat de werken van satan u niet laten wankelen, maar wees onwankelbaar en krachtig en neem Gods boodschappen serieus.

Hebreeën 12, vers 14 en 15 Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien. Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden.
En vers 17 Want gij weet, dat hij “of zij” later, toen hij “of zij” toch de zegen wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij “of zij” geen plaats voor berouw, hoewel hij “of zij” het onder tranen zocht.

Voorwaar, weet dit.

Jacobus 1, vers 12 Zalig is de man “of vrouw”, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij “of zij” de proef heeft doorstaan, zal hij “of zij” de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.
En verse 21 en 22 Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden. En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.

Voorwaar, het niet aannemen van deze boodschap, die overgebracht door Gods gezalfde, zou ertoe kunnen leiden dat u toch achter gelaten word, wie u ook bent!
Voorwaar,

Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.
En vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

Wie niet wil horen gaat verloren! Amen.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com