DutchVideo 2014

Onverwachts vliegt de vlinder uit!

EN ZO ZAL ONVERWACHTS YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, UITVLIEGEN EN ZIJN KINDEREN THUISBRENGEN! DE BOODSCHAPPEN VAN GOD WORDEN, WOORD VOOR WOORD, OVERGELEVERD DOOR DE ENGELEN VAN GOD AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN.

Gepubliceerd op 5 mei 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Mattheüs 24, vers 44

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 5 mei 2014 bracht een bode engel van God deze boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Jesama en ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh!

Hoor wereld, heilig is Hij, Adonai, Jahweh, die gij vervloekt en afgewezen hebt! O wee, gij die de Koning der koningen nu afwijst. Wie denkt gij wel niet wie gij zijt?

Bekeer u nu op tijd, want onverwachts wordt de keus door Hem gemaakt, uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, uw Koning. Voorwaar, uitstel is afstel.

Voorwaar, onverwachts zal de tijd verleden tijd zijn…

En de klok zal niet meer bepalen, maar ook niet meer tikken en afgaan, omdat zij, die Christus wel hebben aangenomen, eeuwig leven zullen hebben en eeuwige vreugde, vrede, liefde en trouw. Voorwaar, alles zal boven uw verstand en verwachting zijn. Er is zelfs geen ziekte en pijn meer in de hemel.

Voorwaar, het is waar: Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, houdt het bijna niet vol; Hij wil Zijn kinderen thuishalen.

Onverwachts vliegt de vlinder uit. Zo zal Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, ook onverwachts uitvliegen, om Zijn kinderen op te halen en thuis te brengen. Wees waakzaam! Want wie Hem ziet en aanneemt als Verlosser en Zaligmaker, zal stralen van vreugde. Maar o wee, zij die Christus niet hebben aangenomen en verworpen hebben en geen keus maakten. Kies nu vandaag en stel niet uit!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Maar o wee, ongelovigen!

Habakuk 3, vers 11  De zon, de maan treden terug in haar woning, wegens het licht van uw voortsnellende pijlen, wegens de glans uwer bliksemende speer.

En vers 13  Gij trekt uit tot redding van uw volk, tot redding van uw gezalfde. Gij verbrijzelt het bovenste van des goddelozen huis en ontbloot het fundament tot de laatste steen.

En vers 16  Toen ik het hoorde, beefde mijn binnenste; op het gerucht daarvan sidderden mijn lippen; bederf kwam in mijn gebeente en ik beefde op de plaats waar ik stond; toch zal ik rustig afwachten de dag der benauwdheid, wanneer die aanbreken zal voor het volk dat met benden ons aanvalt.

Openbaring 17, vers 14  Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.

Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, wil ook u omhelzen met Zijn onvoorwaardelijke liefde.

Bekeer u en laat u dopen in gehoorzaamheid! Geef u over, volledig! Red u, voordat het te laat is. Toon berouw, vraag om vergeving voor uw zonden. Nodig Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, uit in uw hart en leven. Wees niet eigenwijs, maar ga een relatie aan met Hem. Want de toekomst des Heren is nabij. Ga voor Hem 100%, en vertrap die slang, die u in de hel wil hebben en u wil pijnigen in eeuwigheid, en u geen vrede, liefde en blijdschap zal geven, maar alleen een eeuwige horror. Gij zijt dit niet waard!

Mattheüs 24, vers 42  Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.

En vers 44  Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

Voorwaar, 

Galaten 2, vers 20  … en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. “Amen!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME           

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com