DutchVideo 2021

Ontwaak, ontwaak, och, luister toch naar de woorden Gods!

Ook heeft de Here al zijn knechten, de Profeten, tot u gezonden, vroeg en laat, doch gij hebt geen gehoor gegeven noch uw oor geneigd om te horen.

Gepubliceerd op 10 september 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 9 september 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Voorwaar, ontwaak, ontwaak, och, dat gij nu eens luistert, gij hebt zich trouweloos gedragen en zijt een overtreder.
Om mijns Naams wil vertraag Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus mijn toorn. Ter wille van mijn lof, bedwing Ik Mij, u ten goede om u niet uit te roeien.

Jesaja 47, vers 10 Gij vertrouwdet op uw boosheid; gij zeidet: Niemand ziet mij. Uw wijsheid en uw kennis zijn het, die u verleid hebben, zodat gij bij uzelf zeidet: Ik ben het en niemand anders.

En Jesaja 48, vers 10 Zie, Ik heb u gelouterd, doch niet als zilver; Ik heb u beproefd in de smeltoven der ellende.
En vers 16 Nadert tot Mij, hoort dit: Van de aanvang af heb Ik niet in het verborgene gesproken; ten tijde dat het geschiedt, ben Ik daar. En nu heeft de Here Here mij met zijn Geest gezonden.

En Jesaja 42, vers 20 en 21 Gij hebt wel veel gezien, maar gij hield het niet in gedachtenis; gij hebt de oren wel open gehad, maar gij hebt niet gehoord. De Here had er behagen in ter wille van zijn gerechtigheid een grote, heerlijke onderwijzing te geven.

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Jesaja 29, vers 15 Wee hun die een plan diep voor de Here verbergen, wier werk in de duisternis geschiedt en die zeggen: Wie ziet ons en wie kent ons?
En Jesaja 1, vers 15 tot en met 17 Wanneer gij uw handen uitbreidt, verberg Ik mijn ogen voor u; zelfs wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen; leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.
En Jesaja 55, vers 8 en 9 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.

En Jeremia 23, vers 29 Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt het woord des Heren, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt?
En vers 37 en 38 Zeg aldus tot de Profeet: Wat heeft u de Here geantwoord, wat heeft de Here gesproken; maar als gij “de last des Heren” zegt, daarom zo zegt de Here: Omdat gij dit woord zegt: “de last des Heren”, hoewel Ik de boodschap tot u gezonden had: zegt niet, “de last des Heren”.
En Jeremia 25, vers 4 Ook heeft de Here al zijn knechten, de Profeten, tot u gezonden, vroeg en laat, doch gij hebt geen gehoor gegeven noch uw oor geneigd om te horen.

En Ezechiël 8, vers 15 Hij zeide tot mij: Hebt gij dat gezien, mensenkind? Nog grotere gruwelen dan deze zult gij zien.

En Jakobus 4, vers 17 Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem “of haar” tot zonde.

En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com