DutchVideo 2021

Ontwaak, ontwaak, Mijn geliefden!

Voorwaar, zo spreekt de Here: Mijn geliefden, Ik zeg u, wees niet onverstandig en dom. Wat in de wereld is, is niet uit God maar uit de satan! Laat u niet kapot maken en verontreinigen. Licht en duisternis gaat niet samen.

Gepubliceerd op 12 augustus 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 10 augustus 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Cheana, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, zo spreekt de Here:

Kadosh, heilig, heilig, ben Ik, de Here.
Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde van alles. Ik ben de Enige die dit zegt, Ik maak alle dingen nieuw. Voorwaar Ik, JHWH, maak alles klaar en zie uit naar u. Mijn woorden zijn getrouw en waarachtig en kadosh, heilig. Zalig is hij en evenzo zij die Mijn woorden bewaart. Ik betuig aan een ieder, ja, Ik kom spoedig. Ik hou van u. Ik zal alle tranen van je ogen voorgoed afwissen, noch rouw, nog geklaag, noch moeite zal er meer zijn.

Voorwaar, en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.
Voorwaar, wees krachtig en standvastig in uw wandel, en verontreinigt u niet.

Leviticus 20, vers 26 Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren.

Wees gevaccineerd in uw hart en ziel en bloedvaten en organen en hersenen door Mij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, alléén toe te laten.
Mijn geliefden, Ik zeg u, wees niet onverstandig en dom. Wat in de wereld is, is niet uit God maar uit de satan! Laat u niet kapot maken en verontreinigen. Licht en duisternis gaat niet samen.

Ontwaak, ontwaak, Mijn geliefden, bekleed u met sterkte!

2 Petrus 3, vers 10 tot en met 14 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter n aar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede.

En Johannes 14, vers 29 En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschiedt, opdat gij geloven moogt, wanneer het geschiedt.
En Johannes 16, vers 33 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.
En Romeinen 8, vers 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.
En Efeziërs 6, vers 16 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. Amen!

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.

Voorwaar, Mijn geliefden, wees klaar voor de Opname!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com