DutchVideo 2019

Ontvang nu Gods kracht en blijdschap in uw ziel!

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft iedere schaduw weggenomen, en u opnieuw bekleed. Onderhoud uw relatie met Hem, en twijfel niet, maar vat weer moed, want God is goed en tot hulp bereid! Prijs Hem, en geef u over en laat Zijn liefde voor u u verbazen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 18 jan 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 18 januari 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Abba, Vader, de enige, eeuwige Vredevorst en Koning der koningen.

Baruch ha-Shem Adonai!
Gezegend zij de Naam van de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.

Hij alleen is waardig en Heilig en rechtvaardig!
Geef Hem glorie en dank en aanbidding. En prijs Adonai, El Elohím, uw machtige Abba, Vader, uw sterke Rots, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, kom voor Zijn aangezicht, en erken Hem, en Zijn zachtmoedigheid en trouw en vergeving en volmaakte liefde.

Voorwaar, geef u over en laat Zijn liefde voor u u verbazen.
En laat Zijn kostbaar reinigend Bloed, Zijn offer aan het kruis van Golgotha, u zegenen en wassen, witter dan sneeuw! Laat Zijn Bloed u doorstromen in uw hart en ziel. Uw oprechte gebed delgt al uw overtredingen uit. Loof Hem en dank Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, voor Zijn Bloed!

Voorwaar, uw grote familie juicht in de Hemel, en al de engelen!
Voorwaar, ontvang nu Gods kracht en blijdschap in uw ziel. Voorwaar, Hij heeft iedere schaduw weggenomen, en u opnieuw bekleed. Onderhoud uw relatie met Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Wandel in het gouden licht van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Het donkere dal ligt ver achter u, en laat niets u scheiden van Abba, Vader! Kom maar; bij Hem vindt u begrip en troost en genade en liefde. Twijfel ook niet, maar vat weer moed, want God is goed en tot hulp bereid!

Spreuken 4, vers 18 tot en met 27  Maar het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag. De weg der goddelozen is als duisternis; zij weten niet, waarover zij kunnen struikelen. Mijn zoon “en dochter”, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken; laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart. Want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun ganse lichaam. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Doe weg van u de valsheid van mond en houd ver van u de verkeerdheid der lippen. Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn. Laat uw voet een effen pad inslaan en laten al uw wegen vast zijn. Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand af, houd uw voet verwijderd van het kwade.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com