DutchVideo 2019

Ontvang meer van Gods Geest!

Enkele Bijbelse richtlijnen, om uzelf te onderzoeken en om geestelijk te kunnen groeien. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 13 september 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 13 september 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Galaten 2, vers 20 en 21  Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven. Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 

Galaten 3, vers 3 tot en met 5  Zijt gij zó onverstandig? Gij zijt begonnen met de Geest, eindigt gij nu met het vlees? Was het dan tevergeefs, dat gij zoveel hebt ondervonden? Ware het slechts tevergeefs! Die u de Geest schenkt en krachten onder u werkt, doet Hij dit ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof?
Vers 9  Zij, die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham.
Vers 14  Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof.
En vers 27  Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.

Voorwaar, onderzoek u!
Eén van de vruchten van de Geest is trouw, en ook zelfbeheersing.

Galaten 5, vers 25  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

Voorwaar, 

1 Petrus 4, vers 11 tot en met 14  Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen. Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust.
Vers 16  Indien hij “of zij” echter als Christen lijdt, dan schame hij “of zij” zich niet, maar verheerlijke God onder die naam.
En 1 Petrus 5, vers 4  En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven.
En vers 6 en 7  Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

En 2 Petrus 1, vers 6  door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht.

Voorwaar, wilt gij meer ontvangen van de Geest Gods, en groeien? 

Jakobus 4, vers 7 en 8  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Tot zover.

Voorwaar,

3de Brief van Johannes, vers 11  Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien.

Efeziërs 5, vers 1  Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen.
Vers 15 tot en met 17  Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.
Vers 19 tot en met 21  En spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte, dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles, en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus.
En Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
En vers 17 tot en met 19  En neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken.

Amen! 

Filippenzen 4, vers 4  Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!

En Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com