DutchVideo 2013

Onthoud dit!

BOODSCHAP GODS, GEBRACHT DOOR DE BODE ENGEL GODS IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, OOK YESHUA HAMASIACH GENOEMD IN HET HEBREEUWS, AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. ONTHOUD DIT, SPRAK DE ENGEL DES HEREN: LUKAS 10:19, OF SCHRIJF HET OP! LEES HET TELKENS!

Gepubliceerd op 19 apr 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Lukas 10, vers 19 Ik heb u macht gegeven

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 19 april 2013 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Hij is machtig en krachtig. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,

Lukas 10, vers 16 tot en met 20  Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u verwerpt, verwerpt Mij, “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, “Mijn Vader, de God van Izaäk, Jakob en Abraham”, die Mij gezonden heeft. En de tweeënzeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Here, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in uw naam. En Hij, “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”, zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. “Sta in Mijn macht en kracht!” Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. “Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ben in u”. Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de bode engel Gods, en mijn naam is Power.

Wie Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, toebehoren, horen vurig van geest te zijn, en hebben het vlees met zijn hartstochten, en alle gebondenheden, verslavingen, begeerten, gekruisigd! Hoe kunt gij nu meer dan overwinnaar zijn, als gij vleselijk en lauw zijt? Voorwaar,

Lees voor: Kolossenzen 2, vers 15 en vers 20, en Handelingen 19, vers 11 tot en met 20  Ik begin bij

Kolossenzen 2, vers 15 en vers 20  Hier staat geschreven: Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

En vers 20  Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen.

Handelingen 19, vers 11 tot en met 20  Hier staat geschreven: En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren.

‘De zonen van Skevas’ En ook enige van de rondreizende Joodse geestenbezweerders waagden het over hen, die zulke boze geesten hadden, de naam van de Here Jezus te noemen met de woorden: Ik bezweer u bij de Jezus, die Paulus predikt. Het waren nu zeven zonen van een zekere Skevas, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zeide tot hen: Jezus ken ik en van Paulus weet ik, maar wie zijt gij? En de mens, in wie de boze geest was, sprong op hen af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel sterker dan zij, dat zij zonder kleren en gewond uit dat huis moesten vluchten. En dit werd bekend aan allen, Joden en Grieken, die te Efeze woonden, en vrees overviel hen allen, en de naam van de Here Jezus werd grootgemaakt; en velen van hen, die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden. En enigen van degenen, die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op vijftigduizend zilverstukken. Zo wies het woord des Heren krachtig en het werd sterker.

De bode engel Gods sprak verder,

O, hoe wonderbaar is Jezus’ Bloed, o hoe wonderbaar is Jezus’ Bloed!

De duivelse macht is verbroken door Zijn kracht, o hoe wonderbaar is Jezus’ Bloed. 

Voorwaar, lees voor uzelf: Galaten 5, vers 20, en Leviticus 19, vers 26, en Galaten 4, vers 8 en 9

Voorwaar, geliefden, laat uw lichaam een tempel zijn, en laat Yeshua HaMashiach in u zijn, waar het schoon is, onbevlekt! 

Onthoud dit: Lukas 10, vers 19, of schrijf het op. Lees het telkens!

Lees voor: Openbaring 11, vers 17 tot en met 18  Hier staat geschreven: Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard; en de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, Profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde verderven.

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com