DutchVideo 2020

Onheil op onheil komt eraan, erger dan nu!

Zalig zij, die Gods kadosh, heilige woorden, die gesproken zijn vanaf de Troon, serieus nemen, die doorgegeven en overgebracht zijn via Gods getrouwe, ware eindtijdprofeet aan u! Alles is vervuld, wat Profeet Benjamin reeds vanaf 2012 heeft overgebracht.

Gepubliceerd op 28 februari 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! Op 28 februari 2020 bracht de bode engel Gods de volgende profetische boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig en Machtig is de Here, de Koning der koningen, en de God van al wat leeft!

Voorwaar, 

Openbaring 22, vers 6 en 7  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij “of zij”, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!

Mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.
Zalig zij, die Gods kadosh, heilige woorden, die gesproken zijn vanaf de Troon, serieus nemen, die doorgegeven en overgebracht zijn via Gods getrouwe, ware eindtijdprofeet aan u!

Openbaring 22, vers 19 en 20  En indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn “of haar” deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

Voorwaar, God wil u redden, maar dan moet u zich ook echt bekeren, en niet klagen en vloeken tegen God, en Hem de schuld geven.
Als iemand zou kunnen klagen, zou God het recht hebben, niet u!

Openbaring 16, vers 11  En zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken.
En vers 15  Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn “of haar” klederen bewaart, opdat hij “of zij” niet naakt wandele en zijn “of haar” schaamte niet gezien worde.
Openbaring 17, vers 4 en 5  En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.
En Openbaring 4, vers 11  Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen.

Voorwaar, wees niet bevreesd voor hetgeen gij ziet en hoort, en voor de verdrukking en het lijden en de dood.
Maar bekeer u, en wees getrouw, zelfs tot in de dood.

Openbaring 1, vers 17 en 18  En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.

De 3de Brief van Johannes, vers 11  Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien.
En 1 Johannes 5, vers 17 tot en met 20  Alle ongerechtigheid is zonde, en er bestaat zonde niet tot de dood. Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, “maar ook haar”, en de boze heeft geen vat op hem “of haar”. Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.

En 1 Thessalonicenzen 2, vers 19 en 20  Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie anders dan gij? Ja, gij zijt onze eer en blijdschap.

Voorwaar, wanneer het lijkt dat alles in vrede is en de stormen rustiger zijn geworden, en onheil voorbij lijkt te zijn,
zullen de sluizen des hemels wederom geopend worden, en zal er, door koppigheid en ongehoorzaamheid aan God, grote chaos over de wereld komen! En alles op de Aarde zal bemerken dat alles veel sterker is toegenomen. Alles is vervuld, wat Profeet Benjamin reeds vanaf 2012 heeft overgebracht. Onheil op onheil komt eraan, erger dan nu!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com