DutchVideo 2015

Ongeloof heeft geen toekomst!

Boodschap Gods: Tel al uw zegeningen, die God u gaf, bij elkaar op. Wat blijft er dan van uw ongeloof en onzekerheid over?

Gepubliceerd op 12 jan 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

unbelief and doubt

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 12 januari 2015, in de namiddag, bracht een bode engel van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Pansari en ben een bode engel Gods. Kadosh, prijs uw heilige Heer, uw enige ware Rabboeni!

Voorwaar, geloof is de zekerheid van de werken Gods.
Onzekerheid is geen zekerheid en geen houvast, en brengt zelfs het anker der ziel in de knoop! Voorwaar, geloof is vaste grond. Dank Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

1 Korinthiërs 2, vers 9  Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.

Voorwaar, ongeloof heeft geen toekomst, geloof wel!

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Weet dit:

Psalm 135, vers 5  Ja, ik weet, dat de Here groot is, dat onze Here boven alle goden is.
Psalm 142, vers 6  Tot U roep ik, Here; ik zeg: Gij zijt mijn schuilplaats, mijn deel in het land der levenden.
Psalm 144, vers 9  O God, een nieuw lied wil ik U zingen, met de tiensnarige harp wil ik U psalmzingen.

Spreuken 3, vers 3  Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart.
Spreuken 3, vers 5  Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.
Spreuken 16, vers 20  Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, welzalig hij “en zij”, die op de Here vertrouwt.

Voorwaar, 

1 Korinthiërs 13, vers 7  Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

Voorwaar, door het geloof is de weg begaanbaar.

Efeziërs 2, vers 8  Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God.

Voorwaar, tel al uw zegeningen, die God u gaf, eens bij elkaar op.
Wat blijft er dan van uw ongeloof en onzekerheid over?

Johannes 17, vers 14  Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik niet uit de wereld ben.
En vers 20  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven.
Johannes 21, vers 25  Er zijn echter nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft; indien deze één voor één beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven werden, niet kunnen bevatten.

Voorwaar, dank Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, uw Rabboeni, voor uw zekerheid en voor wat Hij aan u gaf: geloof, hoop en liefde!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com