DutchVideo 2021

Onderzoekt u of u zal ontkomen aan het oordeel!

Deze zes dingen haat de Here, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen, wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders “en zusters”. Spreuken 6: 16-19

Gepubliceerd op 15 Januari 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 15 Januari 2021 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Korach, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, zo spreekt de Here, El Elohim, Adonai, de Opgestane Levende Here der heren en Koning der koningen.
Voorwaar, vele christenen menen echt christen te zijn, maar zijn het niet. Voorwaar, de ogen des Heren zagen uw vormeloos begin, in zijn boek waren al hen overtredingen opgeschreven.

Psalm 139, vers 4 Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, HERE, Gij kent het volkomen.
En vers 12 Zelfs de duisternis verbergt niet voor U, maar de nacht licht als de dag, de duisternis is als het licht.
En verse 21 Zou ik niet haten, HERE, wie U haten, niet verafschuwen wie tegen U opstaan?
En vers 24 Zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg.
En Psalm 140, vers 4 Zij hebben hun tong gescherpt als een slang, addervergif is onder hun lippen.
En Daniël 11, vers 34 en 35 Doch, terwijl zij struikelen, zullen zij een kleine hulp vinden; dan zullen velen zich in huichelachtigheid bij hen aansluiten. Sommige van de verstandigen zullen struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering teweeggebracht worde, tot aan de eindtijd; want deze toeft nog tot de vastgestelde tijd.
En 1 Kronieken 16, vers 22 Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet mijn Profeten geen kwaad.

Voorwaar, hou dit in gedachten wat de Here, de God van de geesten der Profeten, getrouw en waarachtig gesproken heeft.

Mattheüs 23, vers 13 Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen.
En vers 15 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij trekt zee en land rond, om één bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt, maakt gij van hem een kind der hel, tweemaal zo erg als gij het zelf zijt.

Voorwaar, onderzoekt u of u zal ontkomen aan het oordeel!
Voorwaar,

Spreuken 6, vers 12 tot en met 14 Een nietsnut, een onheilstichter is hij “of zij”, die met bedrieglijke mond rondgaat, die met zijn “of haar” ogen knipt, met zijn “of haar” voeten schuifelt, met zijn “of haar” vingers wijst, in wiens hart draaierijen zijn, die aldoor kwaad smeedt, die twist stookt.
En vers 16 tot en met 19 Deze zes dingen haat de HERE, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen, wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders “en zusters”.
En Spreuken 12, vers 1 Wie tucht liefheeft, heeft kennis lief; maar wie terechtwijzing haat, is dom.

Voorwaar, en wie naar een ware eindtijdprofeet niet luistert is nog veel dommer!
Voorwaar, christenen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus wilt u erop wijzen dat vele christenen zullen achter gelaten worden, die meende klaar te zijn voor zijn komst. Ze waren doof en blind en slecht.

Filippenzen 2, vers 16 Het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb.
En Colossenzen 3, vers 25 Want wie onrecht doet, zal zijn “of haar” onrecht terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons.
En Colossenzen 4, vers 2 Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt.
En vers 6 Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.
En Colossenzen 3, vers 12 Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.
En vers 14 en 15 En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.

Voorwaar, hou het kwade ver weg van u, die u wil meetrekken in het verderf.

Genesis 6, vers 12 En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Wie niet wil horen zal ook niet de bazuin horen en gaat verloren.
Knoop dit goed in uw oren. Voorwaar, wees heilig van wandel en niet nep!

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com