DutchVideo 2022

Onderzoek u zich vandaag nog

Ben jij nu echt wel klaar om Hem te ontmoeten of hoort u ook bij al die spotters die achter zullen blijven volgens waar de Here over gesproken heeft in de Bijbel?

Gepubliceerd op 27 september 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 26 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uw Rabbouni en Heer, El Elohim, Adonai, de Koning der koningen. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.

Zeg mij na:
“Yeshua HaMashiach, Abba, Vader, Jezus Christus, nederig kom ik tot U. Help mij om niet te zijn als die domme bruidmeisjes die niet klaar waren om de bruidegom te ontmoeten, maar ik wil opmerkzaam zijn. Abba, Vader geef mij een luisterend en een oplettend hart zodat ik met een waarachtig hart in de volle verzekerdheid des geloofs mij niet laat verassen maar met respect en nederigheid uw onverwachtse komst blijf verwachten.”

Mattheüs 24, vers 36 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.

Voorwaar, de Here heeft u vele hints gegeven over de periode voordat Hij komt en vele tekenen zelfs door de boodschappen Gods heen ziet men dat Zijn komst echt heel dichtbij is.
Hoe zou u de situatie hier op de Aarde beschrijven wanneer Hij terugkomt. Zijn woord is ja en amen!

Voorwaar, let op!

Mattheüs 24, vers 37 tot en met 39 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Voorwaar, als Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus terugkomt zal het zijn zoals de vorige Rosh Hashanahs hier op de Aarde, men zal opstaan uit bed en zich wassen en gaan ontbijten en feesten en gaan dansen, onder andere.
Voorwaar, echt niemand zal verwachten dat er op die dag iets heel groots staat te gebeuren. Halleluja! Hij komt op de wolken in heerlijkheid en macht!

Colossenzen 4, vers 2 Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt .
En Openbaring 14, vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensenzoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.
En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.

Alleen degene wandelen naar Gods geboden en Zijn komst bleven verwachten zullen bij Hem zijn.

Mattheüs 24, vers 40 Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden.
En vers 46 Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zó bezig zal vinden.
En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

Voorwaar, spits uw oren en hoor aandachtig en bewaar het in uw hart en gedachten deze woorden des Heren tot u.

Lucas 18, vers 7 tot en met 9 Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten? Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde? Hij sprak ook met het oog op sommigen, die van zichzelf vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren en al de anderen verachtten, deze gelijkenis.

Voorwaar, het is goed om vandaag je eigen hart te onderzoeken.

Romeinen 14, vers 12 Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan God.

Voorwaar, is het niet verschrikkelijk om achtergelaten te worden?
Het is mijn taak als bode engel Gods om u dit te vertellen. Ben jij nu echt wel klaar om Hem te ontmoeten of hoort u ook bij al die spotters die achter zullen blijven volgens waar de Here over gesproken heeft in de Bijbel?

2 Petrus 3, vers 3 en 4 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af geweest is.

Voorwaar, net als in de dagen van Noach, vele zeggen, “waar blijft die Yeshua, Jezus dan?”
Helaas veel predikanten zijn er, onder andere, die niet geloven in de komst van de Here op de wolken, de Opname en prediken er ook niet over in hun kerk. Liever hielden ze in hun kerk de lieve woorden en smeerden onder meer honing op de mond, onder andere.

2 Petrus 3, vers 10 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.

Voorwaar, sommigen denken dat de Here treuzelt, maar dat beslist is niet zo.
Hij wacht alleen met het vervullen van Zijn belofte omdat Hij zoveel geduld heeft ook met u, en Hij wil niet dat er iemand verloren gaat.

2 Petrus 3, vers 9 De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.
En Mattheüs 24, vers 13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
En vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.
En vers 33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Wees klaar!
Tot slot, laat liefde en trouw u nimmer verlaten. Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com