Church RuachDutchVideo 2016

Onderzoek u en bekeer u!

Wees geen valse heldere ster, en misbruik niet uw hoge status en autoriteit van God!

Gepubliceerd op 26 sept 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

2 Corinthians 13, verse 5 Examine yourselves

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 26 september 2016 bracht de engel des Heren woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Kadosh, heilig is Hij, en duldt geen tegenspraak.
Yeshua HaMashiach, JHWH, El Elohím, Adonai, kent elk hart en ziel en verstand.

Voorwaar, luister aandachtig!
Zoals satan zich voordoet als een engel des lichts, zo doen in deze tijd ook vele voorgangers en leiders zich voor.

2 Korinthiërs 13, vers 5  Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk.

Voorwaar!
Satan, ook Lucifer genoemd, was de helderste ster en had een zeer hoge status en autoriteit van God gekregen. Zijn naam betekende ook Lichtdrager. Voorwaar,

Spreuken 18, vers 2  Een dwaas schept geen behagen in inzicht, maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft.
En vers 12  Vóór de val is het hart van de mens hoogmoedig, maar ootmoed gaat vooraf aan de eer.

Voorwaar, wees geen valse heldere ster, en misbruik niet uw hoge status en autoriteit van God! 

Galaten 5, vers 16, 17 en 18  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.
En vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Voorwaar, mijn naam is Blenzer en ben een bode engel Gods.

Velen kunnen hun status, net zoals Lucifer, niet eens aan.
God geeft een pink, om te kijken of ze het aankunnen. En ze manipuleren deze autoriteit, en nemen niet de pink, maar de gehele hand. En als het zou kunnen, namen ze God alles af! Velen in de kerken mogen in de volgende Bijbeltekst hun naam erbij aansluiten, als zogenaamde lichtdrager.

Jesaja 14, vers 12 tot en met 15  Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve.

Voorwaar, kadosh, heilig is JHWH, El Elohím, Adonai, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Jesaja 14, vers 5  De Here heeft de stok der goddelozen verbroken, de scepter der heersers.

Voorwaar, uw valse wandel zal zo verbroken worden en niet opstijgen.
Voorwaar, hoogmoed komt ten val!

Jesaja 14, vers 15 tot en met 16  Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve. Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven.

Voorwaar!
Bekeer u en heb respect voor Gods ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, en zo ook voor Theresa Ongco, die aangesteld is in Kerk Ruach! Aanvaard de woorden, of het nu goed of slecht nieuws is. Luister en aanvaard de boodschappen, die als geplante zaadjes in u gelegd worden, en kunnen redden en u krachtig kunnen maken, tot een krachtige boom!

Jakobus 1, vers 26  Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos.
En Jakobus 3, vers 14  Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid.
En vers 16  Want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk.

Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren! 

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Wandel in de Geest en niet in het beest! 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij “en dit telt ook voor zij” zal het licht des levens hebben.
En vers 29  En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt.
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Wees een heilige, geen schijnheilige, in liefde verbonden.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u allen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com