DutchVideo 2014

Onderzoek u eens! Wie ik? Ja, jij daar!

20-05-2014  PROFETISCHE, OPENBARENDE WAARSCHUWING GODS AAN VELE, REEDS EERDER GEWAARSCHUWDE, LANDEN, DOOR DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB: OPNIEUW WORDEN VELE LANDEN GEWAARSCHUWD!

Gepubliceerd op 20 mei 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Wildfires burn near east of Drumright, Oklahoma

Volledige weergave:

Hallo! Vandaag is het 20 mei 2014. Deze profetische, openbarende waarschuwing van God werd woord voor woord overgebracht door een bode engel van God aan Benjamin Cousijnsen, Gods ware en eenvoudige eindtijdprofeet van de laatste dagen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.

Voorwaar, gij daar! Wie ik? Ja, jij daar!

Ziet gij niet in, uw land, de chaos, die Profeet Benjamin Cousijnsen u voorzegd had?

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Leobea. Ik ben uitgezonden, om u ernstig te waarschuwen.

Olá, Spanje en Mexico, denk niet dat uw land heilig is, en Rome en China en Korea en India en Indonesië en Filippijnen, maar ook uw land!

Onderzoek u eens! Wie ik? Ja, jij daar! Zijt gij op heilige grond of schijnheilige grond? En gij, kerkleiders, zijt gij niet verantwoordelijk voor de vele zielen in uw land?

Zo spreekt de Heer tot u: Heb Ik niet Afghanistan en Turkije en de Verenigde Staten gestraft, vanwege ongehoorzaamheid, en vele andere landen? Voorwaar,

2 Petrus 2, vers 19 tot en met 22  Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men. Want indien zij, aan de bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van de Here en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste. Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is. Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel.

Voorwaar, misleiders, lees de Bijbel!

Wat staat geschreven over uw beelden, denkt gij? Zijt gij stekeblind?

Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten.

Voorwaar, dit telt ook voor uw schijnheilige beelden en Maria en uzelf!

Voorwaar, ook Mali en Ethiopië, Kenia, Tanzania en Colombia en Uganda onder andere: open uw oren nu! Wie ik? Ja, jij daar! Kadosh, kadosh, kadosh, heilig is alleen de God van Israël, de God van Abraham, Izaäk en Jakob en Zijn geliefde Zoon, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Aanbid hen alleen!

Als gij u niet bekeert, als misleider en leugenaar, zal ook uw deel zijn: de poel des vuurs.

Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Voorwaar, gij daar! Wie ik? Ja, jij daar! Bekeer u!

Want als God nu spoedig geen verandering ziet, zal God één van Zijn gouden schalen, vol van gramschap en plagen, over u werpen. En water en bloed zal uw deel zijn, en aardverschuivingen en andere plagen! Wie niet wil horen naar Gods woorden – Wie ik? Ja, jij daar! – gaat verloren! Voorwaar,

Openbaring 16, vers 2  En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.

Voorwaar, wie het getal 666 aanneemt, krijgt er een kwaadaardig gezwel Gods bij!

Want God had u gewaarschuwd: neem geen RFID-chip, of welke vorm van chip dan ook, aan onder uw huid. Profeet Benjamin Cousijnsen heeft u gewaarschuwd. Heilig is alleen God! Red de mens, en wees zuiver van geest.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ga ook naar www.evangelicalendtimemachine.com voor meer boodschappen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME           

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com