DutchVideo 2020

Onderwerpt u niet aan de zwakke en armelijke geesten in deze wereld!

Daarom, mijn geliefde broeders “en zusters”, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.

Gepubliceerd op 25 December 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 21 December 2020 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Neta, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar,

Exodus 14, vers 13 vanaf: Vreest niet, houdt stand, dan zult gij de verlossing des Heren zien, die Hij u heden bereiden zal. Tot zover.
En Exodus 14, vers 14 De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.
En Exodus 15, vers 3 De HERE is een krijgsheld; HERE is zijn naam.

Voorwaar,

Leviticus 11, vers 44 Want Ik ben de Here, JHWH, uw God; heiligt u en weest heilig, want, Ik, JHWH, ben heilig. Tot zover.
En Leviticus 20, vers 26 Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, JHWH, de Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren.

Voorwaar, kom in aanbidding voor Zijn aangezicht en stel u open voor zijn kadosh, Heilige Geest, en geef Hem, El Elohim, Adonai, JHWH, uw Abba, Vader de tijd om u aan te raken en tot u te spreken.
Voorwaar, als bewijs va uw liefde voor Hem, heft uw handen op in aanbidding en toon een kadosh, heilige respect naar Hem, vanuit uw hart en ziel en verstand. En wees boven alles nederig en klaag niet, maar laat zijn krachtige, heilige reinigende Bloed u helemaal doorstromen en sterken.

Voorwaar, begeer en geloof en ontvang zijn aanwezigheid en liefde dat u aanraakt en uw zwaktes en overtredingen en ongeloof vergeeft.
Voorwaar, toon je dank aan de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en bekeer u en vertrouwt op Hem en onderwerpt u niet aan de zwakke en armelijke geesten in de wereld, de vijanden van God. Maar onderwerpt u aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Galaten 5, vers 16 en 17 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst.
En 1 Korintiërs 15, vers 57 en 58 Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders “en zusters”, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com