DutchVideo 2023

Onderhoud uw relatie en wijk niet van Zijn weg der behoudenis!

Hoe zit het met uw weg, wandel en ziel? Onderhoud uw relatie en bekeer u!

Gepubliceerd op 26 september 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 25 september kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die overgebracht is door de bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Genesis 6, vers 12 En “JHWH” God zag de “de mens op” aarde aan, en zie, zij was verdorven “en slecht”, want al wat leeft had zijn “eigen” weg op de aarde verdorven, “die niet van de HERE, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is.”

Voorwaar, mijn naam is Maliach, en ben een bode engel Gods.
Hoe zit het met uw weg, wandel en ziel? Onderhoud uw relatie en bekeer u!

Deuteronomium 5, vers 32 en 33 Onderhoud ze naarstig, zoals de HEER, uw God, u geboden heeft; wijk niet af, naar rechts noch naar links. Heel de weg, die de HERE, uw “levende” God u geboden heeft, zult gij gaan “geen andere wegen die aantrekkelijk zijn en toch verdorven”, opdat gij leeft en het u wèl ga…tot zover.
En Deuteronomium 6, vers 5 tot en met 7 Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.
En vers 13 De Here, uw God, zult gij vrezen, Hem zult gij dienen…tot zover.
En vers 14 tot en met 18 Gij zult geen andere goden achternalopen, van de goden der volken rondom u, want de Here, uw God, is een naijverig God in uw midden; opdat de toorn van de Here, uw God, niet tegen u ontbrande en Hij u van de aardbodem verdelge. Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken, zoals gij bij Massa gedaan hebt. Gij zult nauwgezet de geboden van de Here, uw God, onderhouden en de getuigenissen en de inzettingen, die Hij u opgelegd heeft; gij zult doen wat recht en goed is in de ogen des Heren, opdat het u wèl ga…stop, tot zover.

Voorwaar, onderhoud Zijn weg!

Romeinen 8, vers 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.
En 1 Johannes 2, vers 15 tot en met 17 Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Voorwaar, de HERE, uw God heeft doordringend tot u gesproken vanaf Zijn troon.

Filippenzen 1, vers 9 tot en met 11 En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God.

God is liefde daarom; laat de liefde Gods u niet verlaten!

1 Korintiërs 13, vers 4 tot en met 7 De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

Tot slot,

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Zijn weg is de enige weg tot behoudenis en zegen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com