DutchVideo 2023

Onder welke categorie valt u met uw tong?

De woorden die er vanuit uw hart uit uw mond komen, verraden nu werkelijk of u met de ware HEER, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus wandelt of niet.

Gepubliceerd op 26 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 25 april 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, zo spreekt de Heer, de eeuwige Levende Koning der koningen, en de God van de geesten der kadosh, heilige ware Profeten tot u:

Spreuken 15, vers 3 De ogen des Heren zijn aan alle plaatsen, opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden.

Voorwaar, mijn naam is Kadesa, en ben een bode engel Gods.
Voorwaar, zoals de HERE u nu beziet acht gevend op uw wandel, hart, ziel en verstand, en bovenal naar de woorden die werkelijk vanuit uw hart zijn en uit uw mond komen, die verraden u, of u met de ware Heer, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus wandelt of niet. Voorwaar, neem ééns de vrijmoedigheid, broeders of zusters, om uzelf ééns grondig te onderzoeken, en berecht niet de wandel van uw broeder of zuster maar die van uzelf. Wat zou de Here zeggen over u, die nu luistert, denkt u?

Voorwaar, zo spreekt de Heer tot u:
Overdenk het volgende.

Spreuken 15, vers 2 De tong der wijzen brengt degelijke kennis voort, maar de mond der zotten stort dwaasheid uit.

Voorwaar, en onder welke categorie valt u met uw tong?

Spreuken 15, vers 4 tot en met 7 Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest. De dwaas versmaadt de tucht van zijn vader, maar wie de terechtwijzing ter harte neemt, is verstandig. In het huis van de rechtvaardige is een grote schat, maar het gewin van de goddeloze brengt vernieling. De lippen der wijzen strooien kennis uit, maar het hart der dwazen is niet recht.

Voorwaar, aan uw woorden en gedachten zou u kunnen ontdekken of u werkelijk een kind van de Heer bent of een kind van satan!

Spreuken 15, vers 8 tot en met 17 Het offer der goddelozen is de Here een gruwel, maar aan het gebed der oprechten heeft Hij welgevallen. De weg van de goddeloze is de Here een gruwel, maar wie gerechtigheid najaagt, heeft Hij lief. Gestrenge tuchtiging treft hem die het rechte pad verlaat; wie terechtwijzing haat, zal sterven. Dodenrijk en verderf liggen open voor de Here, hoeveel te meer de harten der mensenkinderen! De spotter houdt er niet van, dat men hem terechtwijst; tot de wijzen zal hij niet gaan. Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk, maar door harteleed wordt de geest verslagen. Het hart van de verstandige zoekt kennis, maar de mond der zotten houdt zich met dwaasheid bezig. Al de dagen van de ellendige zijn boos, maar voor de blijmoedige is het altijd feest. Beter is een weinig in de vreze des Heren, dan een grote schat en onrust daarbij. Beter een schotel groente, waar liefde heerst, dan een gemeste os en haat daarbij.
En vers 24 en 26 Het pad des levens gaat voor de verstandige opwaarts, opdat hij ontwijke het dodenrijk beneden. De plannen van de boze zijn de Here een gruwel, maar liefelijke woorden zijn rein.
En vers 28 tot en met 33 Het hart van de rechtvaardige overweegt, wat hij zal antwoorden, maar de mond der goddelozen stort boosheden uit. Ver is de Here van de goddelozen, maar het gebed der rechtvaardigen hoort Hij. Vriendelijk stralende ogen verheugen het hart; een goede tijding verkwikt het gebeente. Het oor, dat luistert naar de terechtwijzing die ten leven is, zal vertoeven te midden der wijzen. Wie de tucht in de wind slaat, veracht zijn leven; maar wie naar terechtwijzing luistert, verkrijgt verstand. De vreze des Heren voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer.
En Spreuken 16, vers 2, 5, 6, 9, 13, 21, 23, 24, en 28 Al iemands wegen zijn rein in zijn ogen, maar de Here toetst de geesten. Iedere hooghartige is de Here een gruwel; voorwaar, hij blijft niet ongestraft. Door liefde en trouw wordt de ongerechtigheid verzoend, door de vreze des Heren wijkt men van het kwaad. Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang. Rechtvaardige lippen zijn de koningen welgevallig, hem die oprechte woorden spreekt, heeft hij lief. De wijze van hart wordt verstandig genoemd, en zoetheid van lippen versterkt het betoog. Het hart van de wijze maakt zijn mond verstandig, en versterkt het betoog op zijn lippen. Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente.
En Spreuken 19, vers 19 en 20 Een doldriftige moet boeten, want als gij helpen wilt, maakt gij het erger. Luister naar raad en neem vermaning aan, opdat gij ten slotte wijs wordt.
En Spreuken 18, vers 6, 7, 8 en 12 De lippen van de dwaas brengen twist voort, en zijn mond roept om slagen. De mond van de dwaas is hem tot verderf, zijn lippen zijn een valstrik voor hemzelf. De woorden van de lasteraar zijn als lekkernijen; zij glijden immers af naar de schuilhoeken van het hart. Vóór de val is het hart van de mens hoogmoedig, maar ootmoed gaat vooraf aan de eer.

En tot slot,

Spreuken 20, vers 9 en 19Wie kan zeggen: Ik heb mijn hart rein bewaard, ik ben rein van zonde? Wie als lasteraar rondgaat, openbaart geheimen; laat u dus niet in met een loslippige.
En vers 27 en 28 De geest van de mens is een lamp des Heren, doorzoekende al de schuilhoeken van het hart. Liefde en trouw beschermen de koning, en door liefde schraagt hij zijn troon.
En Spreuken 21, vers 4 en 9 Trotsheid van ogen en opgeblazenheid van hart – de glans der goddelozen is zonde. Beter te wonen op een hoek van het dak dan met een twistzieke vrouw in een gemeenschappelijke woning.

Voorwaar, broeders en zusters, laat de Heilige Geest u wakker schudden!

1 Johannes 4, vers 7 en 8 Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Voorwaar, God is liefde en geeft acht op Zijn kinderen, en het doet Hem erg veel verdriet als men niet luistert naar Hem, naar hetgeen wat Hij gesproken heeft.

Openbaring 22, vers 11 tot en met 14 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

Voorwaar, waar het hart vol van is daar vloeit de mond van over!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com