DutchVideo 2023

Ondanks een ongenadig oordeel; Chris was allang vergeven door God

Het verleden is reeds lang vergeven door God, wanneer wij onze zonden belijden. Helaas laten zelfs sommige christenen zich gebruiken om naar anderen te wijzen en te oordelen en te veroordelen vanwege hun verleden. Dit overkwam ook Chris een wederomgeboren Christen uit België.

Gepubliceerd op 12 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 11 mei 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, in België woont een jonge man, zijn naam is Chris.
Zondags gaat hij trouw naar de kerk en naar de Bijbelstudies en hij is een wederomgeboren christen.

Spreuken 16, vers 25 Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood.

Voorwaar, ook leidt hij het kerkzangkoor, onder andere, zelfs mag hij soms de kerkdienst leiden en brengt hij het woord vanuit de Bijbel.
Voorwaar,

Prediker 1, vers 3 Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen, waarmee hij zich aftobt onder de zon?

Nadat hij christen was geworden, lieten velen hem in de steek en het gekke was,
dat toen men hoorde over zijn verleden dat hij had gehad, er ook geen genade was voor zijn beleden zonden door zijn broeders en zusters, en zij spraken slechte dingen over hem.

Prediker 8, vers 17 Zo zag ik, dat de mens niets kan ontdekken van het werk Gods, dat onder de zon geschiedt; want hoezeer de mens zich ook aftobt met zoeken, hij kan het niet ontdekken, en wanneer soms een wijze mocht zeggen, dat hij het weet, hij kan het niet ontdekken.

Voorwaar, Chris had vroeger heel erg veel vrienden gehad, toen hij nog geen christen was, die zelfs veel betrouwbaarder waren dan zijn vrienden van de kerk, zijn zogenaamde broeders en zusters!
Toen Chris christen werd, had hij helaas ondervonden dat juist zij slecht, zondaars waren, en rechter speelden over anderen, en over hem oordeelden terwijl hij alles allang al beleden had aan God, en het hem vergeven was.

Daniël 11, vers 35 Sommige van de verstandigen zullen struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering teweeggebracht worde, tot aan de eindtijd; want deze toeft nog tot de vastgestelde tijd.

Voorwaar, spits uw oren!

Amos 5, vers 21 tot en met 23 Ik haat, Ik veracht uw feesten, en kan uw samenkomsten niet luchten. Ja, als gij Mij brandoffers brengt, en uw spijsoffers, heb Ik daaraan geen welgevallen, en uw vredeoffer van mestkalveren wil Ik niet aanzien. Doe van Mij weg het getier van uw liederen, het getokkel van uw harpen wil Ik niet horen.
En Amos 8, vers 9 en 10 Te dien dage zal het geschieden, luidt het woord van de Here Here, dat Ik op de middag de zon zal doen schuilgaan en bij klaarlichte dag het land in het donker zal zetten. Dan zal Ik, “de HEERE,” uw feesten in rouw “laten” verkeren, en al uw “gemene woorden en” liederen in klaagzang…tot zover.

Mattheüs 5, vers 4, 8, 10 tot en met 12 Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de Profeten vóór u vervolgd.
En vers 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.
En Handelingen 26, vers 6 En nu sta ik voor het gerecht om mijn hoop op de belofte, die door God aan onze vaderen gedaan is.
En Romeinen 12, vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

En Romeinen 15, vers 1 tot en met 3 Wij, die sterk zijn, moeten de gevoeligheden der zwakken verdragen en niet onszelf behagen. Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, ten goede, tot opbouwing, want ook Christus heeft Zichzelf niet behaagd, maar, gelijk geschreven staat: De smaadwoorden van hen, die U smaden, kwamen op Mij neder.
En vers 18 Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad.
En Galaten 6, vers 2, 10, 17 en 18 Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen. Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten. Overigens valle niemand mij lastig, want ik draag de littekenen van Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Here Jezus Christus zij met uw geest, broeders! Amen.

Tot slot,

Efeziërs 1, vers 5 tot en met 8 In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand.

Voorwaar, komt satan met zijn demonen bij u aankloppen en klagen over uw reeds vergeven verleden?
Geef hem dan maar een harde trap! Hij is een roddelaar, een leugenaar en een klager! Wijs hem maar op wat de Heer u heeft geschonken en op het heden, en wijs hem op zijn toekomst, naar wat hem te wachten staat, tezamen met zijn aanhangers. Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com