DutchVideo 2017

Onbetaalbare schuld kwijtgescholden!

Sommigen geven aan de Heer, de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, hun deel, maar vergeten dat hun deel, hun schuld, reeds is vergeven, dat onbetaalbaar is, wat Hij voor hen heeft gedaan. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 23 okt 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Shalom, hartelijk welkom! Op 23 oktober 2017 bracht Gods bode engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. De bode engel van God sprak, en zei:

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods.

Luister aandachtig. 

Mattheus 5, vers 38  Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand.

Voorwaar!
Hoeveel zijt gij schuldig aan de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus? Voorwaar, 

Mattheüs 18, vers 23 tot en met 27  Daarom is het Koninkrijk der hemelen te vergelijken met een koning, die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon te rekenen, werd een voor hem geleid, die tienduizend talenten schuldig was. Omdat hij niet bij machte was te betalen, beval zijn heer hem te verkopen, met zijn vrouw en kinderen en al wat hij bezat, opdat er betaald kon worden. De slaaf wierp zich neder als smekeling en zeide: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De heer van die slaaf kreeg medelijden met hem en hij liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt.

Voorwaar, de Heer schold deze slaaf met schulden alle schulden kwijt!
Voorwaar, zo heeft Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ook uw schuld kwijtgescholden aan het kruis van Golgotha.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, wie in Hem gelooft en zijn relatie onderhoudt, en zijn naaste ook kan vergeven, wordt ook vergeven.
Maar wie dat niet doet en kan – een ander vergeven – zal de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zijn of haar kwijtgescholden schuld ongedaan maken en u alsnog vergelden!

Mattheüs 18, vers 27 tot en met 35  De heer van die slaaf kreeg medelijden met hem en hij liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt. Toen die slaaf wegging, trof hij een zijner medeslaven aan, die hem honderd schellingen schuldig was, en hij greep hem bij de keel en zeide: Betaal wat gij schuldig zijt. De medeslaaf nu wierp zich voor hem neder en bad hem dringend, zeggende: Heb geduld met mij en ik zal u betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en zette hem gevangen, totdat hij het verschuldigde zou betaald hebben. Toen nu zijn medeslaven zagen, wat er gebeurd was, werden zij zeer verdrietig en gingen hun heer al wat er gebeurd was, mededelen. Toen ontbood zijn heer hem en zeide tot hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, daar gij het mij dringend hadt gevraagd. Hadt ook gij geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u? En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet, een ieder zijn broeder “of zuster”, van harte vergeeft.

Voorwaar, sommigen maken Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zo verdrietig.
Voorwaar, wees een voorbeeld! Sommigen geven aan de Heer, de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, hun deel, maar vergeten dat hun deel, hun schuld, reeds is vergeven, dat onbetaalbaar is, wat Hij voor hen heeft gedaan. Voorwaar,

Romeinen 2, vers 1 tot en met 11  Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen. Wij weten echter, dat het oordeel Gods onpartijdig gaat over hen, die zulke dingen bedrijven. Rekent gij wellicht hierop, o mens, die oordeelt over hen, die zulke dingen bedrijven, en ze zelf doet, dat gij het oordeel Gods ontgaan zult? Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseft gij niet, dat de goedertierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt? Maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt gij u toorn op tegen de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, die een ieder vergelden zal naar zijn werken: hun, die, in het goeddoen volhardende, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven; maar hun, die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap. Verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levend mens, die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek; maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder, die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God.

Voorwaar, zo spreekt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, tot u via deze boodschap. 

Romeinen 8, vers 31 en 32  Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com