DutchVideo 2023

Om deze reacties moest men enorm lachen in het witte huis

In deze boodschap Gods bracht de bode engel Gods over namens de Almachtige wat er gebeurde toen Obama uitgenodigd was samen met zijn vrouw in het Witte Huis. De meester poppenspeler wil zijn plan met en via zijn pop, Biden, graag verder spelen!

Gepubliceerd op 3 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 2 maart 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.

Openbaring 3, vers 2 Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven, want Ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God.
En vers 8 tot en met 11 Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad. Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.
En vers 15 en 16 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.

Voorwaar, wie een oor heeft die hore en doe er ook alles aan om de boodschappen Gods verder te delen.
Weest onwankelbaar, onbesmet van het kwaad, en weest vurig in de Kadosh, Heilige Geest Gods.

Openbaring 2, vers 25 Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben.
En Judas 1, vers 10 Zij echter lasteren al wat zij niet kennen en in hetgeen zij, gelijk de redeloze wezens, van nature weten, ligt hun verderf.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, de ex-president Barack Obama wordt vaak als gast uitgenodigd samen met zijn vrouw in het Witte Huis.
Een woordvoerder kondigde, de ex-president aan als president Obama bij de overige gasten. En Biden word ook vaak aangesproken als Obama de president, daarom begroette Biden hem met, “Welkom president Obama in uw Witte Huis!”, door deze reacties moest men enorm erom lachen, en uit de mond van Barack Obama kwam door al dat lachen heen deze reactie: “Ik ben wel meer dan een president dat zou u en overige wereldleiders nu inmiddels toch echt wel moeten weten!”
Voorwaar, kort daarna na al dat lachen gaf Barack Obama een geheim dossier aan Biden en zei, “Dit moeten wij samen eens grondig bespreken, nu velen mijn kenmerk al hebben aangenomen. Wij moeten spreken over de volgende stappen plannen.”

Voorwaar, wist u dat Barack Obama een hele grote fan is van Halloween? – omdat hij dan 100% zichzelf kan zijn en zijn ware aard kan tonen.
En wat betreft de feestdagen zoals kerstmis, onder andere, daar kan hij ook enorm van genieten omdat men dan aan afgoderijen doet en vereerd, onder andere, en daar word hij enorm blij van.

Openbaring 13, vers 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Dit zegt hij ook na elk bezoek aan Biden.

Voorwaar,

Judas 1, vers 17 tot en met 20 Gij echter, geliefden, herinnert u de woorden, die vóór dezen gesproken zijn door de apostelen van onze Here Jezus Christus, dat zij tot u hebben gezegd: Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben. Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest.
En vers 24 en 25 Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht vóór alle eeuwigheid, en nu en in alle eeuwigheden! Amen.

En Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!
En vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com