DutchVideo 2019

Of u bekere zich nu of u gaat voor eeuwig verloren!

Boodschap Gods: Word nuchter en bekeer u, en weerhoud uw tong van het kwade en uw lippen van bedrog te spreken! Mijn aangezicht is tegen hen, die het kwade doen en dergelijke dingen bedrijven. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 16 oktober 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 16 oktober 2019 bracht de Here Yeshua HaMashiach zelf de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom, vrede! Ik ben wie Ik ben, en Ik ben Kadosh, Heilig, en getrouw en waarachtig.

Openbaring 22, vers 13  Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.

Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, Ik ben wie Ik ben.
Ik ben de Koning der koningen. Groot en wonderbaar zijn Mijn werken, en kadosh, heilig, en almachtig en rechtvaardig en waarachtig!

Openbaring 15, vers 4  Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor U nedervallen in aanbidding, omdat uw gerichten openbaar zijn geworden.
Openbaring 17, vers 16  En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden.
Openbaring 13, vers 9  Indien iemand een oor heeft, hij “of zij” hore.
En Openbaring 5, vers 13  En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden.

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, Ik, JHWH, Ik ben de Levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden!
En Ik, JHWH, heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Wie zegt, “Ik ken Hem”, en Mijn geboden niet bewaart, is een leugenaar, en in hem of haar is de waarheid niet!

1 Johannes 2, vers 5 en 6  Maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, dat hij “of zij” in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft.
En 1 Johannes 3, vers 4 en 5  Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid. En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde.
En vers 9 en 10  Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem “en in haar” en hij “of zij” kan niet zondigen, want hij “of zij” is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder “of zuster” niet liefheeft.

Voorwaar, word nuchter en bekeer u!
En weerhoud uw tong van het kwade en uw lippen van bedrog te spreken! Wijk af van het kwade en doe het goede. Zoek de vrede en jaag die na! Mijn aangezicht is tegen hen, die het kwade doen en dergelijke dingen bedrijven.

2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

Voorwaar, overdenk dit.
Sommigen hebben zich laten overhalen door satan. Hun gedachten en hart en wandel hebben niets met Mij te maken! Zij weerspiegelen het kwade, hoogmoed, liefdeloosheid, jaloezie, haat, roddel, afgunst, losbandigheid, twist, toverij, en dergelijke. Ze menen hiermee ook nog het Koninkrijk Gods binnen te gaan!

1 Thessalonicenzen 5, vers 15  Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen.

En 2 Timotheüs 3, vers 1 tot en met 5  Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

Voorwaar, Ik, JHWH, betuig u en aan een ieder, die hore, of u bekere zich nu, of u gaat voor eeuwig verloren.
En de genade zij niet met u!

Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

Het kwade komt in de hel, niet in de Hemel!
Ik ga nu, sprak de Heer Yeshua HaMashiach, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com