DutchVideo 2022

Oefen zelfbeheersing in alle dingen

Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Zij lopen om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, maar wij om een onvergankelijke.

Gepubliceerd op 28 september 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 27 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Johannes 3, vers 33 Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is.

Zeg, Amen!
Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. Zo spreekt de Here tot u:

Johannes 13, vers 38 Jezus antwoordde: Uw leven zult gij voor Mij inzetten?
En Johannes 15, vers 6 Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen…tot zover.
En vers 16 Niet gij hebt Mij maar Ik heb u uitgekozen…tot zover.
En Johannes 8, vers 45 Maar omdat Ik u de waarheid zeg – Mij gelooft gij niet.
En Johannes 16, vers 32 Zie, de ure komt en is gekomen, dat gij verstrooid wordt, een ieder naar het zijne en Mij alleen laat. En toch ben Ik niet alleen, want de Vader is met Mij.
En Johannes 17, vers 20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven.

Voorwaar, wees krachtig in de Here!

1 Korintiërs 2, vers 9 Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.
En vers 12 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.

Voorwaar, Zijn woorden staan vast!

1 Korintiërs 4, vers 18 Doch sommigen hebben zich opgeblazen, in de waan, dat ik niet tot u komen zou.
En 1 Korintiërs 6, vers 9 Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen?
En 1 Korintiërs 9, vers 24 tot en met 26 Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loopt dan zó, dat gij die behaalt! En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet maar in den blinde en ik ben geen vuistvechter, die zo maar in de lucht slaat.

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 7 Let op! En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!
En Openbaring 14, vers 12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.

En tot slot,

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Voorwaar, luister ook aandachtig naar de vorige boodschappen.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com