DutchVideo 2018

O wee, zie wat komt, O wee, wie niet luistert!

Dit is een profetische, waarschuwende boodschap van God aan de gehele wereld, maar in het bijzonder aan China, Korea, Indonesië, Hawaii, India, Mexico, Spanje, Italië, de Filipijnen en Amerika. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 29 mei 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! Dit is een profetische, waarschuwende boodschap van God, woord voor woord overgeleverd in opdracht van JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan Profeet Benjamin Cousijnsen, op 29 mei 2018. De bode engel Gods sprak, en zei:

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, O wee, wereld!
Dwars door alles heen was u gewaarschuwd. Bekeer u en houd u aan Gods geboden, want wie niet wil horen, gaat verloren! Voorwaar, speel geen spelletjes met de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Licht en donker gaat niet samen! O wee, u die niet breekt met de zonde. Voorwaar, geen vrees voor God maakt u kapot.

Het volgende staat nog steeds op de verlanglijst:
Vulkanen zullen geschud worden, wat ook in 2012 voorzegd was.
Onder andere heftige blikseminslagen vanuit de Troon van God zullen enorme inslagen geven en enorme schade.
Tyfoons zullen toenemen.
En vliegtuigen zullen opeens neerstorten zonder storing, en verdwenen zijn, spoorloos.
Krachtige regenbuien zullen zo sterk zijn, dat onder andere huizen verplaatst zullen worden, of bedekt door een enorme modderpoel.
Grote hagelstenen zullen dwars door de daken gaan van huizen, en ook auto’s vernielen en plantages.
Een enorme droogte zal een zeer lange tijd toenemen, en de extreme hitte zal voor verwarring en boosheid zorgen.

Voorwaar, China en Korea en Indonesië en Hawaii en India en Mexico en Spanje en Filipijnen en Amerika – maar ook de hele wereld – zullen Gods hand bemerken en Zijn kracht!
Voorwaar, mijn naam is Donder, een bode engel Gods. God geeft vele landen op z’n donder! Ook Italië, zowel Rome, zullen Gods straf niet ontlopen. Voorwaar, breek met uw afgoderijen en gokken! Waag niet de gok tegen God, want dan verliest u uw behoud en eeuwig leven. Kadosh, Heilig is de Here! Heb respect voor de God van al wat leeft, en bekeer u om Gods straffen te ontlopen!

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En Openbaring 20, vers 4  En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.
Openbaring 14, vers 12  Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

O wee, zie wat komt! O wee, wie niet luistert!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com