DutchVideo 2021

O wee, O wee, voor de achterblijvers

Profetische boodschap Gods: nadat de Opname plaatsvindt, zal het zombie-virus toeslaan en niemand weet waar het vandaan komt. Het is beter, dat men nu luistert en het recht maakt met God, en zich klaar maakt voor de Opname, voor het te laat is.

Gepubliceerd op 27 december 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 26 december 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en de enige krachtigste Naam ooit, de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de enigste Koning der koningen.

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Genesis 6, vers 5 en 6 Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart.
En vers 11 en 12 De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

En Openbaring 22, vers 11 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.
En Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.

Voorwaar, wie zou de Here niet vrezen?
Groot en wonderbaar en almachtig zijn Uw werken en rechtvaardig en waarachtig, Here, JHWH, en Uw Naam verheerlijken, immers gij alleen zijt kadosh, heilig en machtig.

Voorwaar, laten wij engelen Gods samen met u, Hem verheerlijken en groot maken en neervallen in aanbidding en Hem, de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus eren, met alles wat Hem toekomt.
Voorwaar,

Jeremia 25, vers 4 Ook heeft de HERE al zijn knechten, de Profeten, tot u gezonden, vroeg en laat, doch gij hebt geen gehoor gegeven noch uw oor geneigd om te horen.

En Marcus 7, vers 8 en 9 Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen. En Hij zeide tot hen: Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om úw overlevering in stand te houden.
En vers 15 en 16 Niets, dat van buiten de mens in hem komt, kan hem onrein maken, maar hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat is het, wat hem onrein maakt. Indien iemand oren heeft om te horen, die hore.
En vers 21 tot en met 23 Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.

En Johannes 12, vers 48 Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage.
En Johannes 15, vers 22 en 23 Indien Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij zouden geen zonde hebben, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Wie Mij haat, haat ook mijn Vader.

Voorwaar, nog een zeer korte tijd en Mijn kinderen zullen Mij zien van aangezicht tot aangezicht, zegt de Here.

Openbaring 22, vers 13 en 14 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

Voorwaar, nadat de Opname plaatsvindt, zal het zombie-virus toeslaan.
Niemand weet waar het vandaan komt, terwijl alles met de vaccinaties te maken heeft, het getal van het beest, 666. De beschaving stort in en enkele groepjes mensen proberen dapper stand te houden in gebarricadeerde gebouwen of slecht bereikbare plekken. Maar ook zij zullen de waan geloven, als ze geen voorraden meer hebben, met alle gevolgen erna.

Voorwaar, O wee, O wee, voor de achterblijvers van de Opname!

Leviticus 26, vers 29 En gij zult het vlees uwer zonen eten en het vlees uwer dochters zult gij eten.

Voorwaar, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com