DutchVideo 2021

O wee, O wee, u ongeestelijke, eigenwijze dwaas!

Waarschuwende boodschap Gods: Doch durf man te zeggen: “Ik ben geestelijk”, en tussen tijd schendt men wat van God komt. Bekeert u en reinigt u of niet dan zult u achtergebleven zijn!

Gepubliceerd op 4 juni 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 3 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, een eigenwijze ongeestelijke mens aanvaardt niet het géén van wat de Heilige Geest Gods overbrengt.
Voorwaar, want een ongeestelijke mens begrijpt alléén dwaasheid en wat tegen God ingaat en ziet niet de geestelijke wegen van God. Doch durf man te zeggen: “Ik ben geestelijk”, en tussen tijd schendt men wat van God komt.

Voorwaar, zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem of haar schenden want de tempel Gods is kadosh, heilig.
Voorwaar, bedenkt de dingen, die van boven zijn, die geestelijk zijn, en niet die op Aarde zijn.
Een geestelijke mens bied weerstand tegen de boze en de overheden en de dwaze machten en tegen roddel en kwaadsprekerij van de boze geesten, die de kadosh, heilig boodschappen Gods niet kunnen verdragen die van God komt die overgebracht zijn via Gods ware eindtijdprofeet.

Word wakker en aanvaard het ongeestelijke niet!
Reinigt u en zorgt dat u niet achterblijft! Laat al uw zonden gebracht zijn bij het kruis want anders, o wee, o wee, u ongeestelijke eigenwijze dwaas!

Bekeer u! En overdenkt deze kadosh, heilig boodschap Gods.
Alléén een koppige, eigenwijze dwaas vol hoogmoed en trots, die ongeestelijk is kan het niet begrijpen omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Voorwaar,

Efeziërs 6, vers 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
En vers 16 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven.
En Efeziërs 4, vers 27 En geeft de duivel geen voet.
En vers 30 tot en met 32 En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.

En Efeziërs 5, vers 7 tot en met 9 Doet dan niet met hen mede. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts, want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid.
En vers 12 Want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht.
En vers 14 tot en met 17 Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, 16u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.
En vers 20 Dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles.

En Filippenzen 2, vers 14 Doet alles zonder morren of bedenkingen.
En 1 Thessalonicenzen 2, vers 19 en 20 Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie anders dan gij? Ja, gij zijt onze eer en blijdschap.

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.

Voorwaar, licht en donker gaat niet samen!
Wees kadosh, heilig in de Here, en niet schijnheilig!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com