DutchVideo 2013

O wee, gij Iran en u, als gij tegen Israël zijt!

PROFETISCHE BOODSCHAP – DE HERE ZEGT OOK: ISRAËL, ZOEK MIJN AANGEZICHT! JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH, OOK ISA GENOEMD, STIERF AAN HET KRUIS EEN VRESELIJKE MARTELDOOD VOOR DE WERELD, JA OOK VOOR U!

Gepubliceerd op 28 jun 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Iran versus Israël

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 28 juni 2013 bracht de engel des Heren deze profetische boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,

Lees voor: Jesaja 1, vers 12 tot en met 16, en vers 18 en vers 19

Jesaja 1, vers 12 tot en met 16  Hier staat geschreven: Wanneer gij komt om voor mijn aangezicht te verschijnen – wie heeft dit van u verlangd mijn voorhoven plat te treden? Gaat niet voort met huichelachtige offers te brengen – gruwelijk reukwerk is het Mij; nieuwe maan en sabbat, het bijeenroepen der samenkomsten – Ik verdraag het niet: onrecht met feestelijke vergadering. Uw nieuwemaansdagen en uw feesten haat Ik met heel mijn ziel, zij zijn Mij een last. Ik ben moede ze te dragen. Wanneer gij uw handen uitbreidt, verberg Ik mijn ogen voor u; zelfs wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen.

En vers 18 en 19  Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de HERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Als gij gewillig zijt en luistert, zult gij het goede des lands eten.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods, mijn naam is Jabidaia. Hoor de stem van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Israël!

Lees voor: Jesaja 1, vers 24  Hier staat geschreven: Daarom luidt het woord van de Here, de HERE der heerscharen, de Machtige Israëls: Wee, Ik zal wraak oefenen aan mijn tegenstanders en Ik wil Mij wreken op mijn vijanden.

De bode engel Gods sprak verder,

O wee, Iran en u, die tegen Israël zijt!

Lees voor: Jesaja 2, vers 19  Hier staat geschreven: Dan kruipt men in de spelonken der rotsen en in de holen van de grond voor de verschrikking des HEREN en voor de luister zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken.

Jesaja 3, vers 10 en 11  Hier staat geschreven: Zegt van de rechtvaardige, dat het hem zal welgaan, want hij zal de vrucht zijner daden eten. Wee de goddeloze, het zal hem slecht gaan, want het werk zijner handen zal hem worden vergolden.

De bode engel Gods sprak verder,

O wee, gij Iran en u, als gij tegen Israël zijt, en Israël haat en vervloekt en bespot!

Lees voor: Jesaja 3, vers 15, en Jesaja 5, vers 11 en 12

Jesaja 3, vers 15  Wat bezielt u, dat gij mijn volk vertrapt en ellendigen mishandelt? luidt het woord van de Here, de HERE der heerscharen.

Jesaja 5, vers 11 en 12  Hier staat geschreven: Wee hun die reeds des morgens vroeg bedwelmende drank zoeken; die laat in de nacht opblijven, terwijl de wijn hen verhit. Dan bestaat hun feest in citer en harp, tamboerijn, fluit en wijn, maar op het doen des HEREN letten zij niet en het werk zijner handen zien zij niet.

De bode engel Gods sprak verder,

O wee! Ik, de Here, heb u zo lief, Israël!

Zoek Mijn aangezicht.

Lees voor: Jesaja 5, vers 22 en 23  Hier staat geschreven: Wee hun die helden zijn in het drinken van wijn en dapperen in het mengen van bedwelmende drank; die voor een geschenk de schuldige vrijspreken en de rechtvaardige zijn gerechtigheid ontnemen.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ook Isa genoemd, stierf aan het kruis, niet alleen voor Israël, maar ook voor Iran en Turkije en de hele wereld, ja, ook voor u!

De kruisiging is één van de meest wrede vormen en de meest wrede en afzichtelijke vormen van marteling. Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Isa, werd gegeseld met een zweep, die gemaakt was uit verschillende repen leer, verzwaard met stukjes metaal en bot, zelfs haken en glas. En andere sadistische voorwerpen gebruikte men. Eerst werden de bloedvaten van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, blootgelegd. Alles werd zichtbaar.

De doornenkroon, die men gemaakt had, zat om het hoofd met grote dorens, die doordrongen. Men sloeg met een stok de kroon goed vast.

De dwarsbalk, die Hij droeg, was 1 meter 80. Toen Hij bij Golgotha aankwam, ook ‘Schedel’ genoemd, werden er spijkers van meer dan 15 centimeter door Zijn polsen en voeten geslagen. Op die manier werd Hij aan het kruis gespijkerd, onder folterende pijn.

Voorwaar, bekeer u!

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Isa, heeft u lief.

Lees voor: Markus 10, vers 45, en Galaten 2, vers 20, en Romeinen 6, vers 6 en vers 23, en Johannes 8, vers 34 tot en met 36

Markus 10, vers 45  Hier staat geschreven: Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.

Galaten 2, vers 20  Hier staat geschreven: Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.

Romeinen 6, vers 6  Hier staat geschreven: Dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn.

En vers 23  Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

Johannes 8, vers 34 tot en met 36  Hier staat geschreven: Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, ook voor u, die Israël haat: er is maar één God, de God van Abraham! 

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Isa, leeft! en wil u redden voor wat gaat komen.

Lees voor: Jesaja 9, vers 17 tot en met 19  Hier staat geschreven: Want goddeloosheid brandt als een vuur, dat dorens en distels verteert en de dichte takken van het woud aansteekt, zodat zij in rookwolken opgaan. Door de verbolgenheid van de HERE der heerscharen wordt het land in brand gezet, zodat het volk tot een prooi van het vuur wordt; de ene mens spaart de ander niet, men bijt naar rechts en toch hongert men, en men verslindt naar links en toch wordt men niet verzadigd, ieder verslindt het vlees van zijn eigen arm.

Dit zal geschieden!

O wee, gij die niet luistert!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com