DutchVideo 2020

O wee, degene die kinderen mishandelen en God bespotten met Gods verbond!

Waarschuwende boodschap Gods: In deze boodschap waarschuwt de Almachtige God degene die kindermisbruik plegen en de regenboog misbruiken.

Gepubliceerd op 27 Oktober 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 26 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Frankrijk, Italië, Mexico, en India, o.a., zie de waarheid onder uw ogen!

Genesis 6, vers 5 tot en met 7 Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart. En de Here zeide: Ik zal de mensen, die Ik geschapen heb, van de aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb.
En vers 11 tot en met 13 De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. Toen zeide God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen.

Voorwaar, Kadosh, heilig is de Here.
Wees zuiver en bekeert u!

Genesis 9, vers 11 Ik dan richt mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen zondvloed meer wezen zal, om de aarde te verderven.

Maar, o wee, de ouders die hen eigen kind laten misbruiken en verkopen!
Dagelijks zijn er kinderen die meer dan 10 uren per dag werken voor 20 euro cent per dozijn en armbandjes en vuilnis moeten ruimen o.a. Ze zijn als slaven.

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.
Iedereen is bijna slecht op de aarde en heeft zich een eigen weg ingeslagen. Zowel nu in Noord Korea, o.a., lijden vele christenen en zitten er velen opgeborgen in verborgen kampen waar men gebruikt maakt van martelingen en onthoofding machine. De Nazi achtige FEMA strafkampen zijn er echt wereldwijd en ze willen de christenen uitroeien en de macht geven aan de radicale Islam die wenst dat hun religie over de gehele wereld wordt geïmplementeerd.

Voorwaar, God had altijd het beste voor met de mensen.

Genesis 9, vers 12 tot en met 17 En God zeide: Dit is het teken van het verbond, dat Ik geef tussen Mij en u en alle levende wezens, die bij u zijn, voor alle volgende geslachten: mijn boog stel Ik in de wolken, opdat die tot een teken zij van het verbond tussen Mij en de aarde. Wanneer Ik dan wolken over de aarde breng en de boog in de wolken verschijnt, zal Ik mijn verbond gedenken, dat tussen Mij en u en alle levende wezens van alle vlees bestaat, zodat de wateren niet weer tot een vloed zullen worden om al wat leeft te verderven. Als de boog in de wolken is, dan zal Ik hem zien, zodat Ik mijn eeuwig verbond gedenk tussen God en alle levende wezens van alle vlees, dat op aarde is. En God zeide tot Noach: Dit is het teken van het verbond, dat Ik heb opgericht tussen Mij en al wat op de aarde leeft.

Maar zie nu men maakt misbruik van de regenboog kleuren voor Gods aangezicht en bespotten God ermee!
De overleggingen en wandel zijn ook nu slecht en boos en nog erger en het smartte Hem in zijn hart.

Voorwaar, God de Here heeft nu een andere plan van aanpak en daarom is er zoveel chaos vanwege de Coronavirus, o.a.
Voorwaar, alles is in volle gang om de Rapture te versnellen! Het is belangrijk om juist nu niet te klagen maar standvastig te zijn in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Zelfs Abraham geloof werd op de proef gesteld! Wees krachtig en red zielen en gebruik uw mond. Zwijg niet of u zal verantwoordelijkheid moeten afleggen waarom u heeft gezwegen over Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Verkondig het evangelie en zegt dat de tijd is nabij!
Vanwege dat men het verbond niet is nagekomen aan God, word nu de wereld aangepakt en gestraft!

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!