DutchVideo 2022

O Jeruzalem, word wakker!

Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting.

Gepubliceerd op 12 mei 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 11 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Matthew 23, vers 27 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij gelijkt op gewitte graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid.
En vers 38 Zie, uw huis wordt aan u overgelaten.
En vers 28 Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting.
En vers 33 Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel?

Voorwaar, O wee, O wee, Jeruzalem, schijnheilige stad.

Mattheüs 24, vers 2 En Hij antwoordde en zeide tot hen: Ziet gij dit alles niet? Voorwaar, Ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken.
En vers 8 Doch dat alles is het begin der weeën.
En vers 27 en 28 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen.
En vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.
En vers 46 Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zó bezig zal vinden.
En Mattheüs 26, vers 23 en 24 Hij antwoordde hun en zeide: Die zijn hand met Mij in de schotel heeft gedoopt, die zal Mij verraden. De Zoon des mensen gaat wel heen gelijk van Hem geschreven staat, doch wee die mens, door wie de Zoon des mensen verraden wordt.
En vers 33 tot en met 35 Petrus antwoordde en zeide tot Hem: Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik nooit! Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, in deze nacht, eer de haan kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. Petrus zeide tot Hem: Zelfs al moest ik met U sterven, ik zal U voorzeker niet verloochenen. Zo spraken ook al de discipelen.

Voorwaar, hoe vaak moet de haan kraaien voor u, vanwege dat u keer op keer meer dan driemaal ongehoorzaam bent en Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen, de opgestane Levende Heer, verloochend hebt?
Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods. Ook nu wanneer het erop aankomt vind de Here u in een diepe slaap. De Here heeft niets aan u.

Mattheüs 26, vers 40 En Hij kwam bij zijn discipelen en vond hen slapende, en Hij zeide tot Petrus: Waart gijlieden zo weinig bij machte één uur met Mij te waken?
En vers 43 En toen Hij terugkwam, vond Hij hen slapende, want hun ogen waren bezwaard.

Voorwaar, ik zeg u, gij die luistert, word geestelijk wakker en wees niet zwak maar krachtig in de Heere, of u blijft achter wanneer Hij komt!

Maleachi 3, vers 6 Voorwaar, Ik, de Here, ben niet veranderd, en gij kinderen van Jakob, zijt niet verteerd.
En Marcus 7, vers 8 en vers 13 Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen. En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw overlevering, die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij vele.
En Marcus 6, vers 5 En Hij kon daar geen enkele kracht doen…tot zover.

En Marcus 7, vers 16 Indien iemand oren heeft om te horen, die hore.
En Marcus 10, vers 36 en 37 Hij zeide tot hen: Wat wilt gij, dat Ik u doen zal? Zij zeiden tot Hem: Geef ons, dat wij de één aan uw rechterzijde en de andere aan uw linkerzijde mogen zitten in uw heerlijkheid.
En Marcus 11, vers 22 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hebt geloof in God.
En vers 25 en 26 En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve. Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven.

Voorwaar, mocht u dus niet de overtredingen kunnen vergeven van anderen, maar wel van uzelf, om keer op keer te zondigen, zal Hij juist u al uw overtredingen vergelden, als u zich niet bekeerd.

Marcus 13, vers 35 tot en met 37 Waakt dan, want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal, laat in de avond of te middernacht, bij het hanegekraai of des morgens vroeg, opdat hij niet, als hij plotseling komt, u slapende vinde. Wat Ik u zeg, zeg Ik allen: Waakt!
En vers 33 Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer het de tijd is.
En Lucas 13, vers 23 en 24 En iemand zeide tot Hem: Here, zijn het weinigen, die behouden worden? Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen.
En vers 27 tot en met 29 En Hij zal tot u spreken, zeggende: Ik weet niet, vanwaar gij zijt; gaat weg van Mij, alle gij werkers der ongerechtigheid. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars, wanneer gij Abraham en Isaak en Jakob zult zien en al de profeten in het Koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen. En zij zullen komen van oost en west en van noord en zuid en zullen aanliggen in het Koninkrijk Gods.

Voorwaar, wees Rapture ready!

Openbaring 22, vers 7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com