DutchVideo 2012

O, hoe wonderbaar is Jezus’ Bloed!

02-11-2012  OF U WEL OF NIET CHRISTEN BENT, DE MEESTE AANVALLEN ZIJN GERICHT OP DE GEDACHTEN VAN ELK MENS. MAAR DE DUIVELSE MACHT IS VERBROKEN DOOR ZIJN KRACHT: O, HOE WONDERBAAR IS JEZUS’ BLOED!

Published on Nov 2, 2012 by Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

O hoe wonderbaar is Jezus' Bloed!

Volledige weergave:

Hallo! ’s Avonds op 2 november 2012 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Benjamin Cousijnsen. Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Michaël en zeg u dit,

De meeste aanvallen van satan zijn gericht op de gedachten van elk mens, niet of wel Christen.

U daar, als u Christen bent, hoeft u niet bevrijd te worden, want u mag u realiseren dat u van zijn legale gezag van de satan bevrijd bent. Dit houdt wel in, dat u in de autoriteit in Christus moet wandelen, en de satan op de hoogte moet houden, wat zijn plaats moet zijn. Zijn plaats is onder uw voeten!

Kolossenzen 1, vers 13 en 14  Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.

Kolossenzen 2, vers 15  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

Lukas 1, vers 70 en 71  Gelijk Hij gesproken heeft door de mond zijner heilige Profeten van oudsher – om ons te redden van onze vijanden en uit de hand van allen, die ons haten.

Efeziërs 6, vers 13  Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Onder de wapenen van God bevindt zich het woord van God en het geloof.

Johannes 17, vers 15 en 16  Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben.

Johannes 16, vers 23  En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam.

Lukas 22, vers 31 en 32  Simon, Simon, zie, de satan heeft verlangd ulieden te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen.

Zing, ‘O, hoe wonderbaar is Jezus’ Bloed, O, hoe wonderbaar is Jezus’ Bloed!

De duivelse macht is verbroken door Zijn kracht, O, hoe wonderbaar is Jezus’ Bloed.

Mattheüs 6, vers 33  Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

U daar, Maak u klaar voor de strijd! Vertrap de satan!

U hebt Jezus Christus in u, voor wie vreest u dan? Zelfs David was niet bang voor de reus. Sta in uw kracht, in de kracht van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Met Hem bent u meer dan overwinnaar! Ik ga nu, laat deze boodschap u bemoedigen en sterken. Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com