DutchVideo 2016

Nyctofobie

Hoor of lees hoe u Nyctofobie, angst voor de duisternis, kunt overwinnen. Laat deze boodschap u de ogen openen en bemoedigen, en u in Zijn licht brengen!

Gepubliceerd op 5 sept 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

darkness panic attack

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 5 september 2016 bracht Gods bode engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Nyctofobie betekent angst in de duisternis.
Veel volwassen mensen hebben een angst fobie, en hebben het al vanaf hun kindertijd. Sommigen durven bijvoorbeeld echt niet ’s avonds naar buiten. En anderen plaatsen overal stopcontactlampjes door hun huis heen, en durven echt niet in het donker ’s nachts naar het toilet. Ze zijn bang, omdat ze geen controle hebben over de ruimte, waar het donker is. En dan ook nog het nare gevoel dat daar iemand is! Voorwaar, Nyctofobie komt vanuit de duisternis, en is alleen te overwinnen door te geloven in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en Hem aan te nemen in uw leven!

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
En Johannes 3, vers 17  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Laat deze boodschap u de ogen openen en bemoedigen, en u in Zijn licht brengen! 

2 Korinthiërs 4, vers 5 tot en met 7  Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Here, en onszelf als uw dienaren om Jezus’ wil. Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons.

Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.
En vers 13  Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.

En Psalm 56, vers 4  Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U.

En Jozua 1, vers 9  Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.

En Johannes 1, vers 4  In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen.

En Mattheüs 4, vers 16  Het volk, dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien, en voor hen, die gezeten zijn in het land en de schaduw des doods, is een licht opgegaan.

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is het Licht.
En in Hem bent u meer dan overwinnaar! Achter alles zit een reden. Hoe grotere angst er nu is, des te meer men angst ervaart in de hel!

Nyctofobie kan heel ver gaan in vele angststoornissen, en verwoest uw leven als ongelovige!

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

En 1 Johannes 4, vers 18  Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.

En Psalm 23, vers 4  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.

En Spreuken 29, vers 25  Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar.

En 1 Petrus 5, vers 7  Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

En Psalm 27, vers 1  De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?

En Filippenzen 4, vers 6 en 7  Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

En Romeinen 8, vers 15  Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.

En Mattheüs 10, vers 29 tot en met 31  Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? En niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder uw Vader. En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld. Weest dan niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.

En Johannes 14, vers 1  Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.

En 2 Timotheüs 1, vers 7  Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.

En Psalm 56, vers 5  op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen?
En Psalm 31, vers 20  Hoe groot is het goed dat Gij hebt weggelegd voor wie U vrezen, dat Gij bereid hebt voor wie bij U schuilen ten aanschouwen van de mensenkinderen.

Voorwaar!
Vrees niet als u Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, hebt toegelaten in uw hart. Geloof!

Romeinen 8, vers 37  Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.

Deuteronomium 33, vers 27  De eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen. Omdat Hij de vijand vóór u verdreef en zeide: Verdelg!

En Efeziërs  6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.

En 2 Timotheüs 2, vers 1  Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus.

En 1 Johannes 4, vers 9 en 10  Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.

Voorwaar, het Licht overwint altijd; vertrouw op Hem!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com