DutchVideo 2015

Nu bent u aan de beurt, Vietnam! 

Profetische boodschap Gods: Voorwaar, meerdere malen zijn vele landen gestraft, vanwege de afgoderij en Christenvervolging. Nu bent u aan de beurt, Vietnam!

Gepubliceerd op 10 feb 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

disasters Vietnam

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 10 februari 2015 bracht een bode engel van God, namens de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Miramos en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Vietnam, zo spreekt de enige God van al wat leeft, de God van Abraham, Izaäk en Jakob.
Haat het kwade en hebt de waarheid lief. Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Johannes 8, vers 23 en 24  En Hij zeide tot hen: Gij zijt van beneden, Ik ben van boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld. Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw zonden sterven.

Voorwaar, weet gij wel tegen wie gij u verzet, en wat uw loon zal zijn? 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Johannes 17, vers 14  Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik niet uit de wereld ben.

Voorwaar, leiders, ambtenaren, politie, enzovoorts, luistert aandachtig!

Johannes 4, vers 12  Zijt Gij soms meer dan onze vader Jakob, die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudden?

Job 9, vers 24  De aarde is in de macht van de goddeloze gegeven, en het aangezicht van haar rechters omhult Hij; doet Hij het niet, wie dan?

Voorwaar, luistert ook naar de openbarende boodschap van Gods ware eindtijdprofeet, met de titel: ‘Ze noemen zich draken!’
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft China vaak geslagen! Hoor naar de boodschap, met de titel: ’09-08-2012 Profetie vervuld: Tyfoon 3 treft China!’ Voorwaar, meerdere malen zijn vele landen gestraft, vanwege de afgoderij en Christenvervolging. Nu bent u aan de beurt, Vietnam! Vele vervolgers roeien zichzelf uit, want hun deel is in de poel des doods.

Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.
Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Voorwaar, en wie de kinderen Gods vervolgen en martelen, hebben zichzelf een eersteklas ticket gegeven: hel!
Voorwaar, en gij, u hebt standgehouden tegen de vervolgers, de licht-haters.

Openbaring 21, vers 3 tot en met 5  En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.

Voorwaar, bid voor de Christenvervolging, voor moed en volharding in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Wie Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, niet loslaten, vanwege de onvoorwaardelijke liefde, die in de harten is, die zijn rijk.

Voorwaar, wereldwijd heeft men uw gebed nodig, zoals:
Nigeria, Korea, Iran, China, Indonesië, Syrië, enzovoorts. Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zal veel landen gaan straffen en de Christenvervolgers slaan met ziekte, als men zich niet snel bekeert! Er is maar één Uitweg!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com