DutchVideo 2021

Niets is onmogelijk voor God!

De HERE maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij. 1 Samuël 2:7

Gepubliceerd op 12 oktober 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 11 oktober 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Voorwaar,

1 Samuël 1, vers 12 tot en met 17 Toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht des HEREN, lette Eli op haar mond; en omdat Hanna bij zichzelf sprak en slechts haar lippen zich bewogen, maar haar stem niet te horen was, dacht Eli, dat zij dronken was. En Eli zeide tot haar: Hoelang zult gij u als een beschonkene gedragen? Zorg, dat gij uw roes kwijtraakt. Doch Hanna antwoordde: Neen, mijn heer, ik ben een diepbedroefde vrouw; wijn noch bedwelmende drank heb ik gedronken, maar ik heb mijn hart uitgestort voor het aangezicht des HEREN. Houd uw dienstmaagd niet voor een nietswaardige; want door grote zorg en smart gekweld heb ik zo lang gesproken. En Eli antwoordde: Ga heen in vrede, en de God van Israël zal u geven, wat gij van Hem gebeden hebt.

Voorwaar,

En 1 Samuel 1, vers 7 Jaar op jaar, zo dikwijls zij opging naar het huis des HEREN, handelde zij zo en tergde zij haar; dan weende zij en at niet. “Het was niet makkelijk voor Hanna.”
En vers 5 Maar aan Hanna gaf hij een dubbel deel, want hij had Hanna lief, hoewel de HERE haar moederschoot toegesloten had.
En vers 20 En omstreeks een jaar later baarde Hanna, zwanger geworden, een zoon. Zij noemde hem Samuël, want zeide zij ik heb hem van de HERE gebeden.
En vers 27 Om deze jongen heb ik gebeden, en de HERE heeft mij gegeven, wat ik van Hem gebeden heb.

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.

Jeremia 32, vers 27 Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

En 1 Samuël 2, vers 1 en 2 Toen bad Hanna en zeide: Mijn hart juicht in de HERE, mijn hoorn is verhoogd in de HERE. Wijd opent zich mijn mond tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in uw hulp. Er is niemand heilig gelijk de HERE, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God.
En vers 4 lees vanaf: Maar de wankelenden zijn met kracht omgord.
En vers 7 De HERE maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij.
En vers 9 De voeten zijner gunstgenoten behoedt Hij, maar de goddelozen komen om in duisternis. Tot zover.

En Job 17, vers 9 Nochtans houdt de rechtvaardige vast aan zijn weg, en wie rein van handen is, neemt toe in kracht.
En Job 20, vers 5 Voorzeker, het gejubel der goddelozen duurt kort, en de vreugde der godvergetenen slechts een ogenblik.
En Job 21, vers 17 Hoe dikwijls wordt de lamp der goddelozen uitgeblust, en komt hun verderf over hen, deelt Hij hun in zijn toorn smarten toe?
En Job 36, vers 22 tot en met 24 Zie, God handelt verheven in zijn kracht; wie is een leermeester als Hij? Wie zou Hem zijn weg voorschrijven, en wie durft zeggen: Gij hebt onrecht gedaan? Denk eraan, dat gij zijn werk verheerlijkt, hetwelk de mensen bezingen.
En Psalm 4, vers 6 en 7 Brengt offers naar de eis en vertrouwt op de HERE. Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? verhef over ons het licht uws aanschijns, o HERE!

En Psalm 9, vers 10 en 11 Daarom is de HERE een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o HERE.
En Psalm 20, vers 3 Hij zende u hulp uit het heiligdom en ondersteune u uit Sion.
En vers 5 Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.
En Psalm 21, vers 4 Want Gij treedt hem “of haar” tegemoet met rijke zegeningen. Gij zet een kroon van fijn goud op zijn “of haar” hoofd.
En Psalm 23, vers 4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.

En Psalm 25, vers 10 Alle paden des HEREN zijn goedertierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren.

En Psalm 26, vers 2 Toets mij, HERE, en beproef mij, keur mijn nieren en mijn hart.
En Psalm 27, vers 2 tot en met 4 Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten – mijn tegenstanders en mijn vijanden – zijn zij zelf gestruikeld en gevallen. Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. Eén ding heb ik van de HERE gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des HEREN al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des HEREN te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel.
En Psalm 28, vers 6 en 7 Geprezen zij de HERE, want Hij heeft gehoord mijn luide smekingen. De HERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.

En Psalm 29, vers 4 De stem des HEREN is vol kracht, de stem des HEREN is vol glorie.

En Psalm 31, vers 15 Maar ik vertrouw op U, HERE, ik zeg: Gij zijt mijn God.
En Psalm 32, vers 10 Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar wie op de HERE vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid.
En Psalm 34, vers 7 en 8 Deze ellendige hier riep en de HERE hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De Engel des HEREN legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen.

En 1 Korintiërs 10, vers 13 Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com