12-07-2017  Verheug u in de Here, en maak Hem, de Here, Adonai, El Elohím, de Leeuw, maar ook het Lam, groot! Niet lang meer, dan zult u het zien. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 12 jul 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! De bode engel van God bracht woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaëla, een bode engel Gods.

God is rechtvaardig! 

Jesaja 2, vers 2 tot en met 5  En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. Huis van Jakob, komt, laten wij wandelen in het licht des Heren.
En vers 7  Zijn land is vol zilver en goud en aan zijn schatten is geen einde; ook is zijn land vol paarden en aan zijn wagens is geen einde.
En vers 10 en 11  Ga in de rotskloven en verberg u in de grond voor de verschrikking des Heren en voor de luister zijner majesteit. De verwaten ogen der mensen worden vernederd en de trots der mannen wordt neergebogen en de Here alleen is te dien dage verheven. 

Jesaja 12, vers 2 en 3  Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is de Here Here, en Hij is mij tot heil geweest. Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils.

En Jesaja 32, vers 3 en 4  Dan zullen de ogen der zienden niet meer verblind zijn en de oren der horenden zullen opmerken; het hart der onbezonnenen zal inzicht en kennis verkrijgen, en de tong der stamelaars zal in staat zijn tot duidelijk spreken.

Voorwaar, eeuwige vreugde en kennis zal uw deel zijn!
En zelfs al uw dieren, waar u een band mee had op de Aarde, zal u terugzien.

Jesaja 34, vers 16  Zoekt na in het boek des Heren en leest; niet één van deze wezens zal ontbreken, zij zullen elkander niet missen, want zijn mond heeft het geboden en zijn adem bracht ze samen.

Jesaja 35, vers 3  Sterkt de slappe handen en verstevigt de knikkende knieën.
Vers 5  Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden.

Jesaja 40, vers 25 en 26  Met wie dan wilt gij Mij vergelijken, dat Ik hem zou gelijk zijn? zegt de Heilige. Heft uw ogen naar omhoog en ziet: wie heeft dit alles geschapen? Hij, die het heer daarvan in groten getale uitleidt en elk daarvan bij name roept door de grootheid zijner sterkte en omdat Hij geweldig van kracht is; er blijft niet één achter.
En vers 28 tot en met 31  Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

En Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

Voorwaar, maak groot de Here, Adonai, El Elohím, de Leeuw, maar ook het Lam!
Buig u voor de Heilige der heiligen, die zit op de troon. Kadosh, Heilig is uw Abba, Vader! Alle naties op de Aarde, en alle heiligen des Hemels aanbidden Hem, de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Lukas 1, vers 25  Aldus heeft de Here aan mij gedaan in de dagen, waarin Hij op mij nederzag om mijn smaad onder de mensen weg te nemen.

Voorwaar, verheugt u in de Here! 

Sirach 3, vers 8  Bewijs je vader eer met wat je zegt en doet; dan ontvang je zijn zegen.
Sirach 17, vers 25  Wend je tot de Heer, zondig niet langer, bid tot hem, geef hem zo weinig mogelijk aanstoot.
Sirach 18, vers 5  Wie meet de kracht van zijn majesteit, en wie verkondigt al zijn barmhartigheid?
En vers 15  Mijn kind, laat een gift niet gepaard gaan met een verwijt, een geschenk niet met kwetsende woorden.

Voorwaar, het is een genot om de engelen te horen zingen.
Straks zult u ook zo kunnen zingen en een deel kunnen zijn van al het mooie!

Johannes 3, vers 16 tot en met 19  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht.

Voorwaar, niet lang meer…
dan zal u het zien, dat uw strijden en lijden door Gods liefde en grootheid en macht en kracht en heiligheid ondergesneeuwd wordt. En dan zult u zeggen: “Dat wat op de Aarde was, is met niets te vergelijken, met wat ik nu ontvangen heb. Dit is werkelijk te groot voor woorden!” Amen.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com