DutchVideo 2021

Niet lang meer dan zal Hij alle tranen wegnemen

Gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.

Gepubliceerd op 19 april 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 17 April 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Voorwaar, spits uw oren en hoor aandachtig!

Mattheüs 14, vers 27 Terstond sprak Jezus hen aan en zeide: Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd!
En Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.
En Openbaring 22, vers 5 en 6 En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden. En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En 1 Korintiërs 2, vers 9 Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.
En vers 12 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.
En Romeinen 16, vers 20 De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u!

Voorwaar, en zegt met alle engelen te samen: Halleluja!

Jakobus 2, vers 9 Doch indien gij met aanzien des persoons handelt, doet gij zonde en wordt gij door de wet overtuigd van overtreding.
En vers 14 Wat baat het, mijn broeders “en zusters”, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden?

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus kent uw huidige situatie waar mee u te maken hebt.
Voorwaar, de Here wilt u door alles heen bemoedigen en sterken. De gebeurtenissen versnellen alles. Wees focus dat u klaar bent voor uw liefhebbende Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus te kunnen ontmoeten. Niet lang meer dan zal Hij alle tranen en pijn en kwellingen wegnemen voor eeuwig! Voorwaar, alles zal voor u gaan veranderen in eeuwige vreugde en gelach en dans.

Wees een voorbeeld en laten uw klederen te alle tijden wit zijn.

Spreuken 3, vers 5 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.
En Spreuken 4, vers 25 Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.
En Spreuken 28, vers 26 Wie op eigen hart vertrouwt, is een dwaas; maar wie in wijsheid wandelt, zal ontkomen.
En Psalm 145, vers 15 Aller ogen wachten op U, en Gij geeft hun te zijner tijd hun spijze.

Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com