DutchVideo 2020

Niet iedere christen gaat naar de hemel

Openbaring en waarschuwende boodschap Gods: De ene zal aangenomen worden, en de andere achtergelaten worden; ook al was men wederom geboren. Bent u een nep christen of een echte christen?

Gepubliceerd op 21 Augustus 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 20 Augustus 2020, bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Mariëla, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, luister aandachtig.

Lucas 17, vers 26 tot en met 37 En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde. Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt. Wie op die dag op het dak zal zijn, terwijl zijn huisraad in huis is, ga niet naar beneden om het te halen, en wie in het veld is evenzo, hij kere niet terug. Denkt aan de vrouw van Lot! Ieder, die zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen, maar ieder, die het verliezen zal, die zal het vernieuwen. Ik zeg u, in die nacht zullen er twee in één bed zijn, de een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen bezig zijn met malen, de ene zal aangenomen, de andere achtergelaten worden. Twee zullen op het land zijn, de een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot Hem: “Waar, Here?” Hij zeide tot hen: “Waar het lichaam is, daar zullen ook de gieren zich verzamelen.”

Voorwaar, ik zegt u, denk niet dat alle christenen naar de hemel gaan!
De ene zal aangenomen, en de andere achtergelaten worden; ook al was men wederom geboren. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus weet wie een kopie is, een nep christen is.

Voorwaar, sommige christenen horen niet naar de boodschappen Gods via Profeet Benjamin Cousijnsen, vanwege dat hen gehoor verwend is, en hen wandel.
“Wie hoogmoedig en trots van hart is, die kleeft Mij niet aan”, zegt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Psalm 101, vers 4 Een verkeerd hart wijke verre van mij, de boze wil ik niet kennen.
En vers 7 In mijn huis zal geen bedrieger wonen; de leugenspreker zal niet bestaan voor mijn ogen.

Voorwaar, wees echt!
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus heeft alles ontmaskert!

Efeziërs 5, vers 6 tot en met 9 Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hen mede. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts, want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid.
En vanaf vers 12 tot en met 18 Want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht. Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is. En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest.

Voorwaar, wees kadosh, heilig en onbesmet, en stralend zonder vlek of rimpel.

1 Petrus 3, vers 10 tot en met 12 Want: wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn “of haar” tong van het kwade, en zijn “of haar” lippen van bedrog te spreken; hij “of zij” wijke af van het kwade en doe het goede, hij “of zij” zoeke de vrede en jage die na, want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun smeking, maar het aangezicht des Heren is tegen hen, die het kwade doen.

Voorwaar, heb Gods geliefde eindtijdsprofeet lief, uw broer in de Heer.

1 Johannes 2, vers 9 tot en met 11 Wie zegt in het licht te zijn en zijn “of haar” broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn “of haar” broeder liefheeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks; maar wie zijn “of haar” broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en hij “of zij” weet niet waar hij “of zij” heengaat, want de duisternis heeft zijn “of haar” ogen verblind.
En 1 Johannes 3, ver 9 en 10 Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem “of in haar” en hij “of zij” kan niet zondigen, want hij “of zij” is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn “of haar” broeder niet liefheeft.

Voorwaar, onderzoekt u grondig en bekeert u voordat u straks op de borst slaat en omhoog kijkt, en zegt:
“Waarom ben ik achter gelaten?!” En dan, zal u herinnerd worden dat u beter had kunnen luisteren naar die boodschappen Gods via uw broer, Profeet Benjamin Cousijnsen. Maar voor vele is het echter te laat.

1 Johannes 5, vers 19 en vers 20 Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com