DutchVideo 2019

Niet achterom kijken, maar loslaten en vooruitkijken

Ongeloof en terugkijken naar wat ooit mis ging, veroorzaakt heel erg vaak strijd en verdriet en boosheid. Als Gods geliefden moet u leren om los te laten. Geliefden, weg ermee, met de wortel! Hak het af en kijk vooruit! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 2 augustus 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Van harte welkom! Op 2 augustus 2019 bracht de bode de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Mijn naam is Hetrick, Marions hemelse zielemaatje. Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam boven alle namen, de Zoon van God, Jezus Christus, JHWH, Yeshua HaMashiach.

Voorwaar, tevreden zijn met Hem is de grootste rijkdom!
Ik geloof dat velen gelukkiger zouden zijn, als hij of zij zijn of haar leefwijze en de heldere manier van denken in Jezus Christus, JHWH, Yeshua HaMashiach, beter zou onderhouden. Voorwaar, het is belangrijk om u te ontdoen van de dingen, die u telkens maar weer bezighouden.

Als Gods geliefden moet u leren om los te laten…
en niet telkens, wat u reeds bij Hem in gebed gebracht en overgedragen hebt, weer af te pakken, om u er weer mee bezig te houden! Waar is uw geloof? Of veracht u Zijn rijkdom, genade, vergeving en goedertierenheid, onder andere?

Romeinen 10, vers 17  Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.
Romeinen 11, vers 23  Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, weder geënt worden; God is immers bij machte hen opnieuw te enten.
Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
Vers 12  Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.
Vers 17 en 18  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.
En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
Romeinen 13, vers 8  Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.
Vers 10 tot en met 12  De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet. Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts.
En vers 14  Maar doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt.
Romeinen 14, vers 8 tot en met 13  Want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat Hij èn over doden èn over levenden heerschappij voeren zou. Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder “of zuster”? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder “of zuster”? Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods. Want er staat geschreven: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven. Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder “of zuster” geen aanstoot of ergernis te geven.
En Romeinen 15, vers 7  Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.

1 Korinthiërs 2, vers 12 en 13  Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, ongeloof en terugkijken naar wat ooit mis ging, veroorzaakt heel erg vaak strijd en verdriet en boosheid, onder andere.
Geliefden, weg ermee, met de wortel! Hak het af en kijk vooruit, want God is liefde! Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen.

2 Timotheüs 2, vers 10  Om deze reden wil ik alles verdragen, om de uitverkorenen, opdat ook zij het heil in Christus Jezus verkrijgen met eeuwige heerlijkheid.
Vers 12  Indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook Hij ons verloochenen.
Vers 5  En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij “of zij” de krans alleen, als hij “of zij” volgens de regels van de kamp heeft gestreden.
En vers 14  Blijf dit in herinnering brengen en betuig in de tegenwoordigheid van God, dat men geen woordenstrijd moet voeren, die tot niets nut is, ja verderf brengt aan wie ernaar horen.

Spreuken 16, vers 20  Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, welzalig hij “of zij”, die op de Here vertrouwt.

Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com