DutchVideo 2023

Niemand zal over u zegevieren dappere held!

Bedenkt dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten.

Gepubliceerd op 7 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar mijn naam is Cherbea, en ben een bode engel Gods.

Richteren 6, vers 12 De Engel des Heren verscheen hem en zeide tot hem: De Here is met u, gij dappere held “en met uw vrouw en kinderen, en met de trouwe standvastige warriors!” 

Voorwaar, hoor aandachtig, zo spreekt de Here:

1 Samuël 2, vers 9 De voeten zijner gunstgenoten, “de krachtige warriors” behoedt Hij, maar de “afvallige, onbetrouwbare, en slechte” goddelozen “die God niet vrezen die” komen om in “de” duisternis, want niet door kracht is een man sterk.
En 1 Samuël 12, vers 24 en 25 Vreest slechts de Here en dient Hem trouw met uw ganse hart, “ziel en verstand”, want ziet, welke grote dingen Hij, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus” onder u gedaan heeft. “Zwijg niet maar druk de duivel zijn lelijke kop in met uw voeten!” Maar indien gij toch “roddelt, kwaadspreekt over uw naaste, en God niet vreest en toch” kwaad doet, dan zult gij zowel als uw “eigen” koning “der duisternis” weggevaagd worden.
En 2 Samuël 1, vers 25 Hoe zijn de helden “geestelijk” gevallen te midden van de strijd!…tot zover.
En vers 27 “En” hoe zijn de “zwakke” helden gevallen, “en de geestelijke wapenrusting Gods,” de krijgswapenen verloren gegaan!

Voorwaar, overdenk de boodschappen Gods grondig, en steun Gods werk!

1 Kronieken 16, vers 11 en 12 Vraagt naar de Here ”JHWH” en zijn sterkte, zoekt “naar” zijn “kadosh, heilige” aangezicht bestendig! Gedenkt “toch” aan de wonderen “Zijn tekenen” die Hij heeft gedaan, zijn tekenen en de oordelen van zijn mond.
En vers 29 Geeft de Here de heerlijkheid “en dankbaarheid” van zijn “kadosh, heilige” naam, en brengt “een trouw” offer “en maakt Hem groot,” en komt voor zijn aangezicht…tot zover.

Voorwaar,

2 Korintiërs 9, vers 6 tot en met 9 Bedenkt dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief. En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn, 9gelijk geschreven staat: Hij heeft uitgedeeld, aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft in eeuwigheid.
En vers 12 tot en met 15 Want het dienstbetoon met deze ondersteuning draagt niet alleen bij tot de behoeften der heiligen, maar het is ook overvloedig door vele dankzeggingen aan God. Want door dit duidelijk blijk van hulpbetoon prijzen zij God om uw gehoorzaam belijden van het evangelie van Christus en om uw onbekrompen delen met hen en met allen, terwijl zij ook in hun gebed het verlangen naar u uitspreken om de buitengewone genade Gods, die op u rust. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave!
En 2 Korintiërs 11, vers 3 Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden.

En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
En vers 16 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven.
En Filippenzen 1, vers 9 en 10 En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus.

Tot slot, geliefden, vertrouw niet iedere geest, maar beproeft de geesten in de mensen of zij uit God zijn!
Onthoud dit; de geest in mensen verraadt uit wie ze echt zijn. Zo staat het geschreven om u wakker te schudden!

1 Johannes 4, vers 20 Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben.

Voorwaar, haat en kwaadspreken zijn de kenmerken van satan!

De 2de brief van Johannes 1, vers 8 tot en met 10 Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt. Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!., sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com